Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-09

Kommunstyrelsen i korthet 7 juni 2017

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 7 juni 2017.

Utställning av Översiktsplan 2017
I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen
beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter,
naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgo­dose riksintressen ska redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta.

När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska man samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin mening.
Samrådet ska dokumenteras i en samrådsredogörelse. Efter sam­rådet görs de ändringar kommunen anser befogade. Sedan ställs det slutliga förslaget ut i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.

Ett förslag till ny översiktsplan togs fram november 2015. Förslaget arbetades fram genom en omfattande dialogprocess där kommuninvånare, tjänstemän och politiker deltog. Slutligt sam­råd genomfördes 25 januari till 31 mars 2016. Förslaget till översiktsplan har omarbetats efter samrådet.

Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen att ställa ut det slutliga försla­get under tiden 19 juni till 18 september 2017.

Yttrande över granskning av målstyrning
Kommunens revisorer har granskat kommunens målstyrning. Man har då utgått från kommu­nallagens krav på ”god ekonomisk hushållning”. Revisorerna rekommenderar kommunstyrel­sen att utveckla några områden:

  • Enhetliga riktlinjer för arbetet med god ekonomiska hushållning för alla nämnder och styrelser
  • Tydligare mål som är specifika, mätbara, attraktiva, realistiska, tidsatta och accepte­rade (SMARTA)
  • Målens mått ska synas i rapporterna till nämnderna.

I svaret till revisorerna informerar Kommunstyrelsen revisorerna om att enhetliga riktlinjer togs redan i juni 2016. I övrigt säger Kommunstyrelsen att revisorernas övriga synpunkter kommer att förmedlas till nämnder och styrelser.

Ersättning avseende fler elever i grundskolan
I budgeten för 2017 finns 11 miljoner kronor avsatta till Barn- och utbildningsnämnden om antalet elever ökar baserat på en viss summa per elev. Nu visar det sig att antalet har ökat och vid dagens sammanträde beslutade Kommunstyrelsen att betala ut pengarna till nämnden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se