Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-12

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 11 oktober 2017

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 11 oktober 2017.

Doftfria sammanträden i kommunen
En kommuninvånare har i medborgarförslag föreslagit att alla kommunala
förvaltningar, sty­relser och bolag i sina kallelser ska införa exempelvis
följande: ”Tänk på att många har besvär med starka dofter. Hjälp oss att hålla våra sammanträden doftfria”. Många överkäns­liga personer måste medicinera för att kunna delta vid ett sammanträde och detta tycker kom­muninvånaren inte är bra. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet att det i alla kallelser till kommunstyrelsen och nämnder ska stå en upplysning om att doftämnen som t.ex. parfym och rakvatten bör undvikas.

Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2019-2021
Kommunen bestämmer varje år vilka mål man har för verksamheten och hur mycket pengar det fårkosta. Målen och pengarna beskrivs i en ”Mål- och resursplan” som Kommunfullmäk­tige fastställer varje år. Planen tar lång tid att ställa samman och det är många nämnder som ska träffas. För att ha bra möjligheter att planera bestämmer Kommunstyrelsen varje år vilka tider man ska träffas. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet
vilka tider som ska gälla för planen för åren 2019-2021. Beslut om planen
kommer att tas i Kommunfullmäktige den 20 juni 2018.

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd med framställan om anslag för år 2018
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd äger till 85 % Dalslands kanal AB. I stiftelsen finns Dalslandskommunerna, Vänersborgs kommun, Årjängs kommun samt Västra Göta­landsregionen och Region Värmland. Stiftelsen har begärt att få 218 700 kronor i anslag för 2018 och kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att stiftelsen ska få de begärda pengarna.

Budget tillväxtmedel 2018 Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan ska Fyrbodalområdet stärkas.

Medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen satsar 50 procent var i tillväxtmedel. Medlen ska användas till tillväxt genom satsning på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.

Fyrbodal har föreslagit en budget och kommunstyrelsen sa vid sammanträdet att man tyckte att förslaget var bra.

Budget för Fyrstad Flygplats AB för 2018
Fyrstad Flygplats AB ägs av kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Bolaget har skrivit till ägarkommunerna och begärt ett preliminärt verksamhetsanslag för 2018, i enlighet med gällande avtal. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att bolaget ska få 924 000 kronor, vilket är Vänersborgs del enligt avtalet.

Verksamhetsplan 2018 för Kommunalförbundet Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan. Verksamhetspla­nen innehåller åtta övergripande mål och till dessa har man formulerat strategier och mätetal. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att man inte hade
något att invända mot planen.

Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Gö­talands län 2018-2020
Det finns ett förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020. Kommunen har fått möjlighet att tycka till om förslaget och bestämde vid sam­manträdet vilka synpunkter man ville framföra.

Internationellt projekt – Välkomnande och integrationsprocess för flyktingar i Europa
Vänersborgs kommun har fått 150 000 € (ca 1,4 miljoner kronor) av EACEA, en agentur un­der EU-kommissionen. Pengarna ska gå till ett projekt som bygger på en idé om att beskriva erfarenheterna kring mottagandet och integrationsarbetet utifrån ett antal områden t till exem­pel: medias roll, frivilliginsatser, ensamkommande barn och arbetsmarknadsinsatser. I pro­jektet ingår tio projektpartners från sju länder: Ravenna och Piedemontana i Italien, Se­inajokki i Finland, Offenbach och Kassel i Tyskland, Daugavpils i Lettland, Universitetet i Alicante i Spanien, Linz i Österrike samt SERN:s sekretariat med koordinerande uppdrag. Ex­empel på deltagare från Vänersborg är
pedagoger, socionomer, fritids- och kulturarbetare men även externa aktörer som Support Group Restad Gård, Röda Korset, Hushållningssällskapet Väst, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen och företagare. Kommunstyrelsen be­stämde vid sammanträdet att ställa sig bakom projektet.

Översiktsplan Lidköpings kommun
Lidköpings kommunhar tagit fram ett förslag till översiktsplan. Som grannkommun får Vänersborg möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsen bedömer att förslaget inte kommer att ha några konsekvenser för Vänersborgs kommuns del.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se