Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-06-04

Kommunstyrelsen i korthet den 4 juni 2018

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 4 juni 2018.

Bidrag till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO)

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) har ansökt om ett bidrag
för år 2018. Före­ningen har under ett antal år fått bidrag av kommunen
eftersom kommunen anser att förening­ens verksamhet bedöms som betydelsefull för sam­ordningen av kommunens arbete med bl.a. tillgänglighetsfrågor. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet att även i år bevilja HSO ett bidrag på 150 000 kronor.

Antagande av regler för inventarieförteckning

En inventarieförteckning är en beskrivning över lösöret hos en myndighet. Lösöre kan enkelt beskrivas som flyttbara lösa saker. Kommunens revisorer gjort en granskning av inventarie-förteckningar under 2017. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera rikt­linjerna för inventarieförteckning och märkning av stöldbegärlig egendom. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet att anta nya regler för inventarieförteckningar.

Firmatecknare för Vänersborgs kommun

I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen genom regle­menten, delegeringsordningar eller i andra beslut. Begreppet firmatecknare finns inte i kom­munallagen. Många företag som kommunen har avtal med använder ändå begreppet firma­tecknare. Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen bestämde kommunsty­relsen vid sammanträdet att utse särskilda firmatecknare.

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Re­spektive myndighet (nämnd) är personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige ska se till att alla regler i GDPR följs. Till sin hjälp måste alla myndigheter ha ett dataskyddsombud. Vänersborgs kommun har bestämt att det ska finnas ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga kommunens nämnder. Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen vem som ska vara dataskyddsombud i kommunen.

Yttrande med anledning av revisionen av plan- och exploaterings­verksamhet

Revisorer har granskat kommunens plan- och exploateringsverksamhet. Med plan- och explo­ateringsverksamheten menas åtgärder för att skaffa och iordningsställa mark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanlägg­ningar m.m. Revisorerna har bland annat framfört att samverkan mellan mark- och exploate­ringsverksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning, byggnadskontoret (planläggning) och samhällsbyggnadsförvaltningen (nyanläggning och projektering) bör förbättras. Kommunsty­relsen bestämde vid sammanträdet att man skulle ta med sig revisorernas synpunkter i det kommande arbetet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se