Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-01-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 30 januari 2019

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 30 januari 2019.

Ansökan om bidrag till Föreningsarkivet 2019

Föreningsarkivet Vänersborg vill ha 120 000 kronor i bidrag för att kunna fortsätta sitt arbete med att effektivisera och vårda sitt arkiv. Kommunstyrelsen har inga pengar för den här typen av bidrag. Därför avslogs begäran.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2019

Kommunfullmäktige har bestämt vilka mål kommunen ska ha åren 2019-2021. Kommunstyrelsen och alla nämnder ska varje år bestämma sina egna mål utifrån fullmäktiges mål och samtidigt tala om hur man ska använda de pengar man fått av fullmäktige. Vid dagens sammanträde fastställde Kommunstyrelsen vilka uppdrag och aktiviteter som förvaltningen planerar under 2019 för att uppnå målen.

Rapport över internkontroll år 2018

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd
årligen anta en plan för granskning samt uppföljning av den interna kontrollen. År 2018 skulle alla nämnder bland annat granska arbetet med
inventarieförteckningar och förhållandet mellan inköp och beställare. En
rapport har tagits fram som beskriver arbetet under år 2018. Kommunstyrelsen fick information om rapporten vid sammanträdet.

Internkontrollplan 2019

Intern kontroll handlar om ordning och reda. Intern kontroll handlar också om att se till att det som ska göras blir gjort och på det sätt som det är tänkt. Kommunfullmäktige har bestämt att alla nämnder varje år ska bestämma hur man ska jobba intern kontroll. Vid dagens sammanträde be­stämde Kommunstyrelsen hur man ska jobba med intern kontroll år 2019.

Nämndernas interna ekonomiska kontroller 2018

Enligt kommunallagen ska varje nämnd inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de förskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen konstaterade vid sammanträdet att nämnderna utfört internkontrollarbetet enligt regelverket.

Revidering av kommundirektörsinstruktionen

När den nya kommunallagen kom för ett par år sedan, kom det ett krav på att det ska finnas en instruktion för kommu­nens högsta tjänsteman – kommundirektören. I instruktionen ska kommunen bestämma hur direktören ska leda Kommunstyrelseförvaltningen och organisationen i övrigt. När instruktionen antogs i Vänersborgs kommun bestämde man samtidigt att den skulle ses över efter år 2018. Detta har gjorts. Kommunstyrel­sen bestämde vid sammanträdet att revidera
kommundirektörsinstruktionen på vissa punkter.

Delegeringsordning personal- och organisationsfrågor

Kommunen har en särskild delegeringsordning för personal- och organisationsfrågor. En delegeringsordning beskriver vem som får fatta beslut i olika frågor. Delegeringsordningen ses över regelbundet. Kommunstyrelsen be­stämde vid sammanträdet att anta en reviderad delegeringsordning för personal- och organisations­frågor.

Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2019

Kunskapsförbundet Väst tar hand om vuxenutbildningen för Trollhättan och Vänersborg. Varje år tar därför kommunerna fram uppgifter om hur många platser av olika slag man vill ha och detta skrivs ner i ett uppdragsavtal till Kunskapsförbundet. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen avtalet för 2019.

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020

Västkom är en samorganisation som arbetar med utvecklingsfrågor på
uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Västkoms styrelse beslutade den 14 november 2017 att ställa sig bakom ”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”, samt rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera medlemskommunerna att anta ”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018- 2020”.

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har rekommenderat sina medlemskommuner att anta planen. Vid sammanträdet antog kommunstyrelsen planen.

Val till rådet för hälsa och social hållbarhet

Rådet för hälsa och social hållbarhet är ett samverkansorgan mellan Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet med rådet är att gemensamt leda och samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet och att långsiktigt driva folkhälsoarbete med utgångspunkt från kommunens mål- och resursplan samt Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy och Norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument. Kommunstyrelsen ska utse fyra ledamöter, varav minst två ska vara ordinarie i Kommunstyrelsen till rådet. Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra ska utse två ledamöter till rådet.

Vid sammanträdet utsågs följande personer:

Mats Andersson (C), ordförande
Kenneth Borgmalm (S)
Henrik Harlitz (M)
Gunnar Henriksson (L)

Nominering till Vänersamarbetets styrelse och ombud

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena: samordning, näringsliv och information. Föreningen består av 13 kommuner och får finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Vänersborgs kommun har möjlighet att nominera ledamöter och ombud. Vid sammanträdet nominerade kommunstyrelsen Gunnar Lidell (M) och
Marie-Louise Bäckman (KD).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se