Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-03-28

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 27 mars 2019

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 27 mars 2019.

Information om kommunens och nämndernas årsredovisning 2018

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om anvisningar för bokslut och det årsredovisningsarbete som gäller för år 2018. Vid kommunstyrelsens möte redovisade ekonomikontoret för kommunens, med de olika förvaltningarnas, utfall för det gångna året. Det negativa balanskravsresultatet på minus 3 miljoner kronor ska återställas inom ramen för den beslutade budgeten för år 2019.

Av Vänersborgs kommuns årsredovisning 2018 framgår bland annat redovisning för de olika nämnderna och bolagen inom koncernen. Vidare ges en samhällsekonomisk bakgrund, omvärldsbevakning, som har en påverkan även i vår kommun. Konjunkturinstitutet bedömde i sin
decemberrapport att tillväxten i global BNP under 2018 skulle bli knappt 4
procent och att en god utveckling på arbetsmarknaden håller uppe
konsumtionstillväxten samt att investeringarna fortsätter att utvecklas starkt.

Bedömningen är att tillväxten kommer att sjunka något de två kommande åren, 2019-2020, och härigenom närma sig genomsnittet för de senaste 20 åren på 3,5 procent. Utvecklingen drivs av en avmattning av investeringskonjunkturen och högre styrräntor.

Under år 2018 har kommunens arbete präglats av expansion och utveckling. Investering är viktigt för att fortsatt kunna vara en hållbar och attraktiv kommun för alla invånare. Det pågår för närvarande nyproduktion av bostadstäder i kommunen, bland allt vid Holmängs Hage.

Nämndernas verksamhetsberättelser för år 2018

Nämnderna har kommit in med verksamhetsberättelser för år 2018.

Det är glädjande att befolkningsmängden har ökat i kommunen och att fler väljer vår kommun att leva, bo och utvecklas i. Detta innebär samtidigt ökade krav på kommunens förvaltningar genom arbete med social inkludering, boende och generell samhällsplanering med hållbar utveckling som grund. Kommunens utvecklingsarbete pågår ständigt och kring olika frågor. För att nämna något så var ett särskilt fokusområde som prioriterades ”social inkludering”. Vidare arrangerades för första gången ett miljöforum i kommunen med syfte att lyfta kommunens miljöarbete samt inspirera med lyckade projekt utifrån. Utvecklingen av e-tjänster pågår och kommunen tillhandahåller runt 70 interna och externa e-tjänster, vilka underlättar för kommuninvånare och egen personal i dialogen i och med kommunen.

Redovisning av medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 om rutiner för hantering av medborgarförslag som kommer in till kommunen. Två gånger per år ska kommunstyrelsen för kommunfullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Mot denna bakgrund redovisades de medborgarförslag som lämnats in samt vilka som ännu inte behandlats eller avgjorts.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se