Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-05-09

Kommunstyrelsen i korthet 8 maj 2019 

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 8 maj 2019.

Remissvar ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”

Regeringen har utrett kostnadsutjämningssystemet och kallat utredningen Lite mer lika. Över­syn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74). Utredningen har skickats ut till alla kommuner och landsting för synpunkter. För Vänersborgs kommuns del innebär förslaget ett förbättrat utfall med cirka 28 miljoner kronor. Vänersborgs kommun stäl­ler sig bakom utredningens förslag till nytt kostnadsutjämningssystem som helhet, men fram­för i sitt svar bland annat vissa synpunkter på systemets konstruktion vad gäller den socioeko­nomiska fördelningen och den ingående lönemodellen. Samverkan kring Platåbergens Geopark, Halle- och Hunneberg

Samverkan kring Platåbergens Geopark, Halle- och Hunneberg

2017 beslutade Vänersborgs kommun att delta i och samfinansiera ett utvecklingsprojekt där etableringen av en geopark prövas i tillämpad verksamhet under en testperiod på tre år. Målet med projektet är att platåbergslandskapet ska bli en av UNESCO:s globala geoparker och där­med Sveriges första. Geoparken bedöms kunna stärka Vänersborgs kommun och närområdet som besöksanledning. Vid sammanträdet beslöt kommunstyrelsen att anta en ny modell för finansiering i syfte att ge stabilitet i projektet.

Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2019

Västra Götalandsregionen har antagit ett Trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningspro­grammet är ett viktigt dokument som handlar om hur kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Programmet följs upp årligen genom att Västra Götalandsregionen får en bild av respektive kommuns syn på bland annat måluppfyllelsen i programmet. Kommunstyrelsen bestämde sammanträdet vilka synpunkter Vänersborgs kom­mun ville framföra.

Styrgrupp för strategisk samhällsplanering

Kommunstyrelsen är ansvarig för att leda och samordna strategisk sammanhällsplanering. I strategisk samhällsplanering ingår bland annat strategisk planering av kommunens utveckling, översiktliga planering av mark och vatten, bostadsförsörjning, markberedskap, samhällsbyg­gande och trafikförsörjning. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att ge uppdrag om att utar­beta program för detaljplaner och områdesbestämmelser av principiell beskaffenhet eller an­nars större vikt. Vid sammanträdet inrättades en styrgrupp för ändamålet.

Inrättande av samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö samt antagande av regler

Vänersborgs kommun har sedan 1990-talet arbetat med Agenda 21, FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Arbetet med Agenda 21 har letts av en politisk styrgrupp bestående av ett av kommunalråden samt presidierna i miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbygg­nadsnämnden. För att kunna vara en plattform för arbetet med hållbar utveckling och miljö, har organisationen setts över. Kommunstyrelsen inrättade vid sammanträdet en samverkans­grupp för hållbar utveckling och miljö. Gruppen kommer att bestå av fyra ledamöter från den styrande konstellationen och fyra ledamöter från oppositionen.

Uppdrag regionens hus

Vänersborgs kommun är regionhuvudstad i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen tänker bygga ett nytt regionens hus med tillhörande sessionssal. Tanken är  att sessionssalen ska samutnyttjas mellan regionen och kommunen. Vid sammanträdet fick kommundirektören i uppdrag att:
• ansvara för att erforderliga resurser ur förvaltningsorganisationen
tillställs för att underlätta såväl etablering som byggprocess.

 • ansvara för dialogen med Västra Götalandsregionen gällande en samutnyttjad sessionssal.

 • ansvara för att kommunstyrelsens presidium kontinuerligt informeras om byggprocessen.

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Enligt de nya reglerna för Kommunala pensionärsrådet (KPR) ska kommunstyrelsen utse en ledamot i KPR. Vid sammanträdet utsågs Kenneth Borgmalm (S) till kommunstyrelsens representant i rådet.

Val av ledamöter till Kommunala rådet för funktionsrådet (KFR)

Enligt de nya reglerna för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KFR) ska kommun­styrelsen utse ordförande för rådet KFR. Vid sammanträdet utsågs Bo Carlsson (C) till ordförande i rådet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se