Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-06-11

Kommunstyrelsen i korthet den 5 juni 2019

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 5 juni 2019.

Val av ordförande och ledamöter till samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö

Kommunstyrelsen bestämde den 8 maj 2019 att inrätta en samverkansgrupp för hållbar ut­veckling och miljö. Enligt reglerna väljer kommunstyrelsen gruppens ledamöter och ordfö­rande. Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen att följande personer ska ingå i grup­pen:

Bo Carlsson (C), ordförande
Benny Augustsson (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Anders Wiklund (MP)
Piotr Gabrys (M)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Gunnar Henriksson (L)
James Bucci (V)

Granskning av kommunens styrdokument

Kommunens revisorer har kartlagt kommunstyrelsens hantering av kommunens styrdoku­ment. Kartläggningen visar att det finns risker och brister i hanteringen. Kommundirektören har därför gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med det som inte fungerar. Vid sammanträdet fick kommunstyrelsen information om hur ar­betet kommer att genomföras.

Yttrande över samråd om ändring av detaljplan för Krögaren 1

Fastigheten Krögaren 1 ligger bakom Quality Hotell med Karls grav i nordöst och ett relativt nytt bostadsområde i söder. Kommunen har tidigare haft ett samråd gällande en ny detaljplan för fastigheten. Det förslaget innehöll bostäder. Det är inte längre aktuellt och det planarbetet är avbrutet. Fastighetsägaren önskar istället att utöka sin befintliga hotell- och konferensverk­samhet. Därför har kommunen nu valt att göra en ändring av gällande detaljplan istället. Vid sammanträdet lämnade kommunstyrelsen ett yttrande över ändringen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se