Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-10-11

Kommunstyrelsen i korthet den 9 oktober 2019

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 9 oktober 2019.

Upphävande av tillämpningsföreskriften för förlorad arbetsinkomst

Kommunstyrelsen antog 1995 regler för förlorad arbetsinkomst. Regler för förlorad arbetsin­komst finns numera i arvodesreglerna, vilket gör att reglerna från 1995 inte längre behövs. Kommunstyrelsen bestämde därför på sammanträdet att upphäva reglerna från 1995.

Avsiktsförklaring Halle- och Hunneberg

Vänersborgs kommun har sedan 2016 tillsammans med Trollhättans stad och Grästorps kom­mun arbetat i projektet ”Halle- och Hunneberg, en hållbar reseanledning av internationell standard”. Vid sammanträdet beslöt kommunstyrelsen att ge projektet 450 000 kronor för ar­betet under 2019.

Svar på granskningsrapport av Vänersborgs kommuns cybersäker­het

Revisionsbolaget PWC har gjort en säkerhetsgranskning av cybersäkerheten i Vänersborgs kommun. Granskningen omfattade den tekniska miljön, administrativa rutiner och organisato­risk struktur. Det gjordes även intrångstester och en så kallad phisingattack. Revisionsbolaget har lämnat en rapport om granskningen. Denna rapport ska kommunstyrelsen svara på. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet vilket svar man ville lämna.

Verksamhetsbidrag Funktionsrätt Vänersborg

Vänersborgs kommun har sedan länge lämnat ett årligt bidrag till Funktionsrätt Vänersborg (tidigare HSO) för den samordningsuppgift föreningen har för medlemsorganisationer med syfte att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. Tidigare har beslut fattats av kommunstyrelsen varje år. Vid sammanträdet be­stämde kommunstyrelsen att godkänna en fyraårig överenskommelse om verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Vänersborg.

Anslag till Dalslands kanal för år 2020

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har begärt 231 794 kronor för år 2020 från Vänersborgs kommun på. Det efterfrågade anslaget är en uppräkning med 3,1 procent (prisin­dex kommunal verksamhet) – en ökning med 6 970 kronor. Vid sammanträdet bestämde kom­munstyrelsen att godkänna begäran.

Ersättare för ordinarie dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) säger att alla myndigheter ska ha ett data­skyddsombud. Kommunen har sedan tidigare utsett ett ombud. Nu behöver kommunen även en ersättare som kan gå in när ordinarie dataskyddsombud inte är i tjänst. Vid sammanträdet utsåg kommunstyrelsen en ersättare för ordinarie dataskyddsombud.

Tilldelning av investeringsmedel till Hunnebergs Kungajakts- och Viltmuseum avseende verksamhetsår 2019

Hunnebergs Kungajakts- och Viltmuseum AB har ansökt om pengar för underhåll och förny­else av de fasta utställningen på museet. Kommunstyrelsen avslog begäran vid sammanträdet.

Revidering av uppdragsavtal – varmvattenbassäng

Vänersborgs kommun har sedan 2016 ett avtal med Vattenpalatset Vänerparken AB om drift av varmbassäng i anslutning till bolagets badanläggning. Syftet med avtalet var att fortsatt kunna erbjuda varmbad till kommuninvånarna, när Västragötalandsregionen hade beslutat att avveckla verksamheten. Kostnaderna för att driva varmbassängen har ökat. Därför har upp­dragsavtalet reviderats. Kommunstyrelsen godkände vid sammanträdet det nya avtalet.

Vänersborgs innerstad – Program för bevarande och utveckling

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till nytt program för bevarande och utveckling av Vänersborgs innerstad. Programmet ska fungera som hjälp vid beslut och samtidigt sprida kunskap om hur god estetisk kvalitet kan uppnås vid byggandet av våra samhällen. Program­met är nu ute på remiss hos organisationer, föreningar och allmänhet. Kommunstyrelsen sade vid sammanträdet att man tyckte att förslaget var bra.

Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2021-2023

Kommunen bestämmer varje år vilka mål man har för verksamheten och hur mycket pengar det får kosta. Målen och pengarna beskrivs i en ”Mål- och resursplan” som kommunfullmäk­tige fastställer varje år. Planen tar lång tid att ställa samman och det är många nämnder som ska träffas. För att ha bra möjligheter att planera bestämmer kommunstyrelsen varje år vilka tider man ska träffas. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet vilka tider som ska gälla för planen för åren 2021-2023.

Remissvar på förslag till ändringar i förordningen 2016:881 om stat­ligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag till ändringar i reglerna för statligt investerings­stöd för hyresbostäder och bostäder. Ändringarna är tänkta att göra investeringsstödet mer ef­fektivt och ändamålsenligt. Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen vilka synpunkter man vill framföra till Finansdepartementet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se