Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-11-18

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 13 november 2019

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 13 november 2019.

Samverkansavtal – gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun 2020-2023
Det finns sedan länge ett samarbete mellan kommunen och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. Syftet med samarbetet är att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. För att uppnå målet krävs gemensamma insatser och samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen ett nytt samverkansavtal för perioden 2020-2023.

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
En delegeringsordning är ett dokument som talar om vilka organ och funktioner som får fatta beslut i styrelse eller nämnder. Kommunens delegeringsordningar ses över regelbundet. Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen att ändra sin gällande delegeringsordning.

Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2019
Kommunstyrelsen bestämmer hur arbetet med bokslut och årsredovisningar ska ske genom att varje år ta regler för arbetet. Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen hur dessa regler ska se ut för arbetet med 2019 års bokslut och årsredovisning.

Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2020
Kommunen följer hela tiden upp hur det går med verksamheten och ekonomin. För att göra denna uppföljning enhetlig, tydlig och lättläst, bestämmer Kommunstyrelsen varje år vad de andra nämnderna ska tänka på när de gör denna uppföljning. Kommun­styrelsen bestämde vid sam­manträdet vad det är som gäller för uppföljningen för år 2020.

Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2020
Kunskapsförbundet Väst tar hand om vuxenutbildningen för Trollhättan och Vänersborg. Varje år tar därför kommunerna fram om uppgifter om hur många platser av olika slag man vill ha och detta skrivs ner i ett uppdragsavtal till Kunskapsförbundet. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen avtalet för 2020.

Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom kommunen
Trafikverket tittar på hur man kan dra Europaväg E45 på sträckan Båberg-Mellerud. I arbetet kartläggs vilka åtgärder som ska förberedas innan byggstart. En av de viktigaste frågorna i detta arbete är om vägen ska gå igenom de olika tätorterna i respektive kommun eller om de ska dras utanför. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet att förorda en dragning av en ny E45 utanför de båda tätorterna Frändefors och Brålanda, med tillägget att kommunstyrelsen förordar en 2+2 väg. Skulle detta inte bli verklighet, så förutsätts det att stor hänsyn tas till stora, breda och långsamtgående fordon samt utryckningsfordon, så att de kan framföras på parallella vägdragningar med stor trafiksäkerhet för alla parter.

Ansökan om driftbidrag till Fyrstad Flygplats AB 2020
Fyrstad Flygplats ägs av Trollhättans, Vänersborgs, Uddevallas och Lysekils kommuner. Flygplatsen har begärt av ägarna att få pengar (verksamhetsanslag) för 2020 i enlighet med det aktieägaravtal som finns. Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen att ge Fyrstads Flygplats 924 000 kronor för år 2020.

Ansökan om deltagande i Glokala Sverige
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regionen. Projektet är ett samarbete mellan svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av SIDA. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet att ansöka om deltagande.

Ny ledamot och vice ordförande i Personal- och Förhandlingsutskottet (PFU)
Jeanette Dahlbom (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Personal- och Förhandlingsutskottet (PFU). Vid sammanträdet beslöt kommunstyrelsen att utse Henrik Harlitz (M) till ny ledamot i PFU och Ann-Helen Selander (M) till ny vice ordförande i PFU.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se