Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 29 januari 2020 

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 29 januari 2020.

Yttrande över revisionsrapport om granskning av inköp och upp­handling
Revisorerna har granskat om kommunens upphandlingar genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Granskningen handlade om att bedöma om inköp och upphandlingar ge­nomförs på ett lämpligt och lagligt sätt. Granskningen omfattade kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Revisionerna konstaterade att kommunen följt LOU samtidigt som man rekommenderade kommunen skulle se över styrdokument på området. Kommunsty­relsen kommer att ta med sig synpunkterna i kommande arbete.

Godkännande av medborgarlöfte för Vänersborgs kommun 2020
Medborgarlöfte är en överenskommelse mellan kommun och polis, där målet bland annat är att skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället, öka samverkan mellan polisen och kommunen, kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmän­heten och att involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans arbetar Polisområde Fyrbodal och Vänersborgs kommun för att Vänersborgs kommun ska vara en trygg plats att bo, verka och vistas i.
Kommunen och polisen har valt två fokusområden för 2020 års medborgarlöften. Det är Sportcentrum i Vänersborg samt Brålanda. Kommunen och polisen väljer att fortsätta att fo­kusera på Sportcentrum, för att genomföra kvarstående identifierade åtgärder och skapa lång­siktighet i det brottsförebyggande arbetet på området. För Brålanda vill kommunen och poli­sen samverka med lokalsamhället och genomföra nödvändiga åtgärder för att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen löftet.

Plan för granskningen av den interna kontrollen 2020
Intern kontroll handlar om ordning och reda. Intern kontroll handlar också om att se till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunfullmäktige har bestämt att alla nämnder varje år bestämma hur man ska jobba intern kontroll. Vid sammanträdet be­stämde kommunstyrelsen hur man ska jobba med intern kontroll år 2020.

Kommunstyrelsens utförda internkontroll 2019
Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning av den interna kontrollen. År 2019 skulle alla nämnder bland annat granska arbe­tet med inventarieförteckningar och samarbetsavtal. Vidare skulle kommunstyrelsens specifikt granska arbetet med projekthantering och anställningsprocessen. En rapport har tagits fram som beskriver arbetet under år 2019. Kommunstyrelsen fick information om rapporten vid sammanträdet.

Nämndernas internkontrollrapporter 2019
Enligt kommunallagen ska varje nämnd inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bed­rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de förskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen konstaterade vid sammanträdet att nämnderna utfört internkontrollarbetet enligt regelverket.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se