Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-04-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 29 april 2020 

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 29 april 2020.

Kommunstyrelsens förväntade resultat
Det målinriktade arbetet i kommunen utgår från kommunfullmäktiges vision. För att stödja visionen använder sig kommunen av målstyrning.

Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter, som systematiskt följs upp.

Kommunstyrelse och nämnder preciserar fullmäktiges inriktningsmål i förväntade resultat. Förväntat resultat är det som förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås. Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen vilka förväntade resultat som kommunstyrelsen ska ha för år 2021.

Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)
Västra Götalandsregionen (VGR) har upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i VGR. Senast den 30 april 2020 måste alla kommuner meddela VGR vilka delar av upphandlingen man är intresserad av. Vänersborgs kommun har genom beslut i socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden meddelat VGR att man är intresserad av IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare, för elevhälsa samt för kommunal hälso- och sjukvård. Vid sammanträdet fick kommunstyrelsen information om FVM.

Årsrapport konsument 2019
Konsument Vänersborg består av kommunens konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning. Konsument Vänersborg ska genom råd, stöd och förebyggande insatser stödja medborgarna till ett ekonomiskt och konsumentmässigt hållbart handlande. Konsument Vänersborg gör varje år en rapport över verksamheten gått. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen rapporten.

Avgränsningssamråd för råvattenledning från Nordkroken till Trollhättan
Råvatten är råvara till dricksvatten och ursprunget är grundvatten eller ytvatten. En råvattenledning är viktig för Trollhättans stad då den ska säkra dricksvattenförsörjningen till en växande befolkning. För att bedöma konsekvenserna av ledningsdragningen mellan Nordkroken och Trollhättans Vattenverk samt eftersom åtgärderna berör många boende i Nordkroken tycker kommunstyrelsen att frågan ska prövas i en detaljplaneprocess. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet att be Trollhättans Energi AB (TEAB) att ansöka om planbesked hos Vänersborgs kommun för området som är tänkt för anläggningen i Nordkroken samt marken i anslutning till området. Kommunstyrelsen bestämde också att be TEAB komma in med en mer detaljerad redovisning av den tänkta dragningen av vattenledningen.

Detaljplan Brännjärnet 1 m.fl.
En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och användas. Innan en kommun beslutar hur en detalj­plan ska se ut, måste kommunen prata (samråda) med de som berörs av detaljplanen. Samrå­det är till för att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt läge. Området Brännjärnet 1 ligger i centrala Vargön vid det gamla stationsområdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Kommunstyrelsen bestämde vid sammanträdet vad man tyckte om förslaget.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se