Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-05

Kommunstyrelsen i korthet den 3 juni 2020

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 3 juni 2020.

Utökat preliminärt ägartillskott till Vattenpalatset Vänerparken AB
Vattenpalatset Vänerparken AB är ett av kommunens helägda bolag. Vattenpalatset har skrivit till kommunen och begärt ett utökat preliminärt förlusttäckningsbidrag på 2,5 miljoner kronor under 2020. Bakgrunden är att Vattenpalatset var tvungna att stänga badet den 25 mars 2020 på grund av få eller nästan inga besökare på grund av pågående pandemi. Kommunstyrelsen be­stämde vid sammanträdet att ge Vattenpalatset det efterfrågade ägartillskottet.

Samråd – Ändring av detaljplan nr 341 Rånnum 10:58, Metallurgen 6 (Lunddala servicebostäder)
Miljö- och byggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till ändring av detaljplan nummer 341 för Rånnum 10:58, numera Metallurgen 6 i Vargön. Området omfattar det särskilda boendet Lunddala och ligger i centrala Vargön och angränsar till Nordkroksvägen, Trastvägen och Lundgrens väg. Syftet med planändringen är bland annat att utreda möjligheten för en ny- och tillbyggnad genom att tillåta en högre byggnadshöjd för delar av fastigheten. Då Lunddala är i behov av fler vårdplatser samtidigt som delar av byggnaderna är i behov av renovering ser kommunstyrelsen positivt på förslaget.

Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogran 2021-2025
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Programmet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den kommande femårsperioden. Kommunen har möjlighet att tycka till om programmet och säger i sitt svar att man tycker att det borde vara enklare för kommunerna att söka stadsbi­drag för olika åtgärder. Kommunen säger också i sitt svar att dokumentet är ett bra stöd i kommunens arbete med hur vi ska prioritera vilka stadsdelar som ska byggas ut.

Yttrande över målbild Tågtrafiken och storregional busstrafik del­mål 2028
Västra Götalandsregionen har tagit fram en målbild för tågtrafiken 2028 inklusive den stor­regionala busstrafiken. Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på målbilden. Målbil­den ska bland annat göra det tydligt vilka åtgärder som måste vidtas för att tågtrafiken ska nå uppsatta resandemål om att tredubbla tågresandet till 2035. Vänersborgs kommun anser bland annat att målbilden har en mycket god möjlighet att tredubbla tågresandet till 2035. Väners­borg kommun ser också mycket positivt på planerat tågstopp i Brålanda för 2028 samt ett ar­bete med att ta med Frändefors i systemet med tågstopp.

Remiss – Vattenförsörjningsplan Uddevalla Kommun
En vattenförsörjningsplan ska utgöra underlag för att säkra tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen. Uddevalla kommun har tagit fram ett förslag till vattenförsörj­ningsplan för sin kommun och har frågat Vänersborgs kommun om det finns några syn­punkter på förslaget. Det mesta i planen berör vattentäkter inom Uddevalla kommun och på­verkar inte vår kommuns vattenförsörjning och genererar heller inte några åtgärder från vår sida. Förslaget tar upp frågan om råvattenuttag från Vänern via Trollhättans stads reningsverk som en tänkbar framtida lösning för att trygga kommunens behov av dricksvatten. Väners­borgs kommun säger i sitt svar att man förutsätter ett förnyat samråd kring råvattenuttag från Vänern om även Uddevalla kommuns framtida dricksvattenförsörjning ska ske via råvatten från Vänern.

Avsiktsförklaring Halle- och Hunneberg
Vänersborgs kommun har tillsammans med Grästorps kommun och Trollhättans stad ett gemen­samt projekt - ”Halle- & Hunneberg, en hållbar reseanledning av internationell standard”. Kom­munerna delar på kostnaderna och Vänersborgs kommun står för 45 procent. I projektplanen upp­går kostnader för projektet till 1 440 000 kronor, och efter justering från 2018 års utfall justeras den totala summan till 1 miljoner kronor för 2020. Det innebär att Vänersborgs kommun ska svara för 450 000 kr.

VA-samverkan mellan Vänersborg och Grästorps kommuner
Grästorps kommun och Vänersborgs kommun har behov av att förstärka VA-nätet. Då många faktorer är okända har kommunerna tagit fram en avsiktsförklaring. Syftet med avsiktsförkla­ringen är att visa att kommunerna är positiva till samverkan och att senare teckna ett slutligt VA-försörjningsavtal.

Yttrande över upphävande av byggnadsplan 173 och delar av nr 287 i Nordkroken, Vänersborgs kommun
Miljö- och Byggnadsförvaltningen har föreslagit att byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken ska upphävas. Planområdet ligger vid Vänerns strand norr om Vargön. Området som påverkas omfattar stora delar av fritidshusbebyggelsen i Nordkroken. Syftet med att upp­häva planerna är huvudsakligen att ge kommunen större möjligheter att bedöma lämplig mar­kanvändning från fall till fall. Kommunstyrelsen bedömer att ett upphävande av planerna kommer att ge förutsättningar att bedöma varje bygglovsansökning utifrån dess specifika möj­ligheter att skydda fastigheten från översvämning.

Yttrande över granskningsrapport av sjukfrånvaro och rehabilite­ring
Revisorerna har tagit fram en rapport om sjukfrånvaro och rehabilitering i Vänersborgs kom­mun. Revisorerna anser att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaro. Rapporten lämnar rekommendationer till kommunstyrelsen och aktuella nämnder. Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationerna och beslutade att en handlingsplan ska tas fram.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se