Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-09-10

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 9 september 2020

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 9 september 2020.

Revidering av lokalförsörjningspolicy och internt hyressystem
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny lokalförsörjningspolicy under våren. Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet den nämnd som vårdar och förvaltar kommunens fastigheter och byggnader. Den ansvarar också för att arrendera ut och hyra ut fastigheter och har sammantaget ansvar för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom. På kommunstyrelsens möte bestämdes att samhällsbyggnadsnämnden också ska ansvara för att se över riktlinjer för internt hyressystem.

Årsredovisning 2019 för Vänersborgs stiftelser
Kommunstyrelsen är förvaltare av Vänersborgs Samstiftelse1 och August Hedmans stiftelse. Ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar för dessa bokföringsskyldiga stiftelser. Kommunstyrelsen beslutade på mötet att fastställa och underteckna årsredovisningarna.

Ansökan om stöd till följd av Covid-19 - Åtteruds Bygdegård
Åttersruds bygdegårdsförening har ansökt om bidrag för att Covid-19 har medfört minskade försäljningsintäkter. Kommunfullmäktige har under året tillfört ett generellt extra Covid-19-stöd till föreningar baserat på det generella föreningsstöd som kommunen har. Kommunstyrelsen bedömde på mötet att det inte finns möjlighet att ge stöd utanför det regelverk som är framtaget.

Granskning - Detaljplan för del av Kleverud 1:1, cykelväg
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för cykelväg i Kleverud. Kommunstyrelsen har fått förslaget för synpunkter och ställde sig på mötet bakom förslaget då cykelvägen är viktig för folkhälsan och också är viktig för samarbetet med andra kommuner i det pågående arbetet med en cykelled runt Vänern.

Antagande av yttrande över remiss gällande Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023
Fyrbodals kommunalförbund ägs av Vänersborgs kommun tillsammans med andra 13 kommuner. Förbundet har bett kommunerna lämna synpunkter på nästa års budgetförslag. Kommunstyrelsens önskade några kompletteringar i förslaget vad gäller verksamhetsplanens innehåll och finansiering.

Antagande av yttrande över regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland 2021-2030
Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS) som skickats till bland annat regionens kommuner för synpunkter. Kommunstyrelsen tyckte att förslaget var väl genomarbetat och har en viktig funktion att fylla för att samordna utvecklingen av regionen.

Yttrande över remiss av förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta Älvs dricksvattentäkter
Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda den så viktiga råvattenresursen. Vänersborgsviken och Göta Älv är en gemensam vattenresurs för flera kommuner och har mycket stor betydelse för kommunernas nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Arbetet med att ta fram ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter har varit omfattande för kommunerna. Det är Länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområdet och dom har föreslagit ett par förändringar.
Kommunstyrelsen hade inget att invända mot förslaget.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se