Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-11-04

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 4 november 2020

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 4 november 2020.

Bolagsdag 2021 för de helägda kommunala bolagen
Kommunstyrelsen ska varje år fastställa bolagsdag för de helägda kommunala bolagen Fastighets AB Vänersborg, Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum AB, AB Vattenpalatset Vänerparken samt AB Vänersborgsbostäder. Vid bolagsdagen redovisar respektive bolag förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. KS fastställer att denna dag infaller 24 mars år 2021.

Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2021
Löpande uppföljningar av kommunens ekonomi lämnas månadsvis till kommunstyrelsen, dock inte december och januari då bokslutsarbete pågår samt juni då kommunstyrelsen har sommaruppehåll.
KS antar anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2021 samt redovisad tidsplan i enlighet med ekonomikontorets förslag 2020-10-12.

Remiss Åtgärdsvalsstudie Väg E45, Vänersborg-Mellerud
Kommunen anser att ÅVS E45 är en gedigen utredning som lyfter flera åtgärder som kommer att förbättra trafiksituationen inte bara på själva E45 utan även genom de lokalvägarna som byggs vid sidan om E45. De åtgärder som föreslås i ÅVS E45 är bra. Att även tänka GC-vägar i utredningen skapar förutsättningar till ett mer hållbart resande. En viktig del kring detta är kostnaden för GC-vägar som skiljer sig åt mellan vem som bygger. Trafikverket bör hitta avvägningar i byggandet av GC-vägar som är anpassade till där de byggs och inte använda schabloner. Många har dock långa avstånd till bland annat resecentrumen, därför är det bra att Trafikverket tänker pendelparkering i denna ÅVS. Vad som däremot kommunen inte delar Trafikverkets åsikt om är att kommunen ska medfinansiera en ny på- och avfart i höjd med Öxnered. Kommunen förespråkar en 2+2-väg i första hand och i andra hand en 2+1-väg. Trafikverkets utredning har utgått från en 2+1 väg.
Detta är några delar ut det yttrande som KS beslutar att ställa sig bakom.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Brålanda
KS ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en fördjupad översiktsplan för Brålanda.

Uppdragsavtal för vuxenutbildningen 2021
KS godkänner upprättat förslag till uppdragsavtal för vuxenutbildning 2021, daterat 2020-10-19. Totalt rör det sig om 35,9 miljoner kronor.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se