Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-04-29

Kommunstyrelsen i korthet 28 april 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 28 april 2021.

Remiss SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
KS ställer sig bakom yttrandet över Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) och förutsätter att Vänersborgs kommun i samverkan, tillsammans med Trollhättan stad och Grästorps kommun, ges möjlighet att delta i förstudie kring ekoparken Halle- och Hunneberg.

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
KS beslutar att Vänersborgs kommun begär enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön, 6 kap. 4 § 3p att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland
Vänersborgs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland. Vattenförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och vattenbehov. KS yttrar sig över planen.

Samverkansavtal - gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun för perioden 2020-2023
KS noterar informationen och fastställer Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Vänersborgs kommun.

Om- och nybyggnation av särskilda boendet Lunddala
KS godkänner att socialnämnden ger Vänersborgsbostäder AB i uppdrag att projektera, bygga om och till Metallurgen/Lunddala enligt överenskommen arbetsmodell. Socialnämnden ansvarar för att de driftkostnader som följer av uppdraget kan täckas inom nämndens budgetram.

Revidering av riktlinje för styrande dokument
KS reviderar riktlinje för styrande dokument. I ritlinjen beskrivs struktur, terminologi och beslutsnivåer för Vänersborgs kommuns styrande dokument. Syftet är att skapa en tydlighet och enhetlighet i framtagandet och användandet av styrande dokument. Kommunens styrande dokument ska vara så få som möjligt för att enkelt kunna överblickas och tillföra värde för verksamheten. Ett styrande dokument för området styrande dokument har tidigare saknats i kommunen.

Kommunstyrelsens förväntade resultat 2022
KS antar förslag till kommunstyrelsens förväntade resultat 2022.

Godkännande av projektansökan Hållbar platsutveckling Vänersborg
KS uppdrar åt Kommunstyrelseförvaltningen att ansluta sig till projektet Hållbar Platsutveckling Vänersborg, projektperioden är mars 2021-april 2022. Projektmedel om 2 250 000 kr är beviljade av Tillväxtverket, Vänersborgs kommun medfinansierar med 750 000 kr i form av personella resurser från Kommunstyrelseförvaltningen.

Remiss gällande förändringar i aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB
KS tillstyrker de föreslagna ändringarna i aktieägaravtal och bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB.

Yttrande - Remiss av betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78
KS beslutar att anta det av Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Vänersborgs och Årjängs kommuns gemensamt upprättade förslaget till yttrande som sitt eget och uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet.
I juli 2019 beslutade regeringen att en utredning skulle tillsättas i uppdrag att se över strandskyddet. Regeringen tilldelade Miljödepartementet uppdraget och en särskild utredare tilldelades i sin tur uppdraget. Utredningen är nu klar och ett betänkande har lämnats på remiss till en rad instanser. Betänkandet är ute på remiss fram t o m 3 maj 2021. I syfte att ge ett ”Dalslandsperspektiv” har kommunstyrelseordförande i Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Vänersborgs och Årjängs kommuner beslutat att kommunerna, om möjligt, ska gå samman och lämna ett gemensamt yttrande avseende betänkandet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se