Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-06-02

Kommunstyrelsen i korthet 2 juni 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 2 juni 2021.

Samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet – Nya slussar i Brinkebergskulle, Trollhätte kanal
KS ställer sig bakom yttrande på avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för ny sluss i Brinkebergskulle.

Riktlinjer för intern försäljning
KS fastställer riktlinjer för intern försäljning.

Ansökan om ägartillskott till Vattenpalatset Vänerparken
KS beslutar att tillföra ett utökat preliminärt förlusttäckningsbidrag på 1 500 tkr till Vattenpalatset Vänerparken avseende 2021 års verksamhet. Slutligt förlusttäckningsbidrag för 2021 stäms av och fastställs mot upprättat bokslut vid ordinarie bolagsstämma under våren 2022. Finansiering kan ske med 1000 tkr via ej utnyttjat och återbetalt förlusttäckningsbidrag avseende 2020 års verksamhet. Resterande 500 tkr finansieras ur KS förfogandeanslag.

Granskningsrapport/Revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 för Vänersborgs kommun
KS ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.

Namnbyte för Samverkansgruppen för hållbar utveckling och miljö till Samverkansgruppen för Agenda 2030
KS beslutar om namnbyte för Samverkansgruppen för hållbar utveckling och miljö till Samverkansgruppen för Agenda 2030. KS beslutar samtidigt om revidering av Regler för Samverkansgruppen för hållbar utveckling och miljö.

Detaljplan för Sportcentrum och Torpagärdet i Vänersborg
KS ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Sportcentrum och Torpagärdet i Vänersborg.

KS beslutar att ett avtal om planläggning ska tecknas mellan fastighetsenheten och plan och bygglov innan planarbetet påbörjas.

Samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud
KS ställer sig positiv till samgående av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Årsredovisning 2020 för Vänersborgs stiftelser
KS beslutar och undertecknar årsredovisningar för Vänersborgs Samstiftelse 1 och August Hedmans stiftelse avseende 2020.

Ansökan om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden för kostnader för produktion av kost
KS beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 2 600 tkr under 2021 för kostnader för produktion av kost. Finansiering sker ur KS förfogandeanslag.

Revidering av ks delegeringsordning
KS beslutar om delegeringsordning för KS och upphäver delegationsordning antagen av ks 2017-12-20.

Planbesked för Skonaren 1 och 2, Briggen 8 och 9 samt Fregatten 17 och 20
KS meddelar positivt planbesked för att pröva en detaljplan för fastigheterna Skonaren 1 och 2, Briggen 8 och 9 samt Fregatten 17 och 20.

KS ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna ovan.

KS ger byggnadsnämnden i uppdrag att teckna ett avtal om planläggning med sökanden innan planarbetet påbörjas.

Granskningsrapport/Revisionsrapport – Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen
KS ställer sig bakom revisorernas rekommendationer.

Förstudie – Gemensam överförmyndarverksamhet Vänersborg – Trollhättan
KS beslutar att remittera förstudien ”Samverkan – Gemensam överförmyndarverksamhet Vänersborg-Trollhättan” till Överförmyndarnämnden respektive Personal- och förhandlingsutskottet för synpunkter kring Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborgs förslag om vidare utredning med sikte på en kommungemensam organisation för överförmyndarverksamhet i Trollhättan-Vänersborg per 1 januari 2023.

Tilldela samhällsbyggnadsnämnden medel från kommunstyrelsens förfogandeanslag för strandvärdar på kommunens badplatser
KS tilldelar samhällsbyggnadsnämnden 260 tkr ur förfogandeanslagets ”social förebyggande och trygghetsskapande insatser” till strandvärdar på kommunens badplatser.

Svar på granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevald
KS ställer sig bakom handlingsplan efter revision av arvoden och ersättningar till förtroendevalda och översänder den till kommunens revisorer.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se