Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-08-25

Kommunstyrelsen i korthet 25 augusti 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 25 augusti 2021.

Ändring av detaljplan för Ursands camping mm i Vänersborg - Planbesked
KS är positiv till att pröva ändring av detaljplanen för Ursands camping. Campingen har lämnat in ansökan för att fortsätta utveckla och modernisera verksamheten. KS bedömer att ändring av planen kan ske i slutet av 2022.

Ansökan om medel ur förfogandeanslag för barn i behov av särskilt stöd
KS beslutar bevilja barn- och utbildningsnämnden 3 miljoner kronor i tilläggsbudget 2021 till insatser för barn med behov av särskilt stöd. Finansiering sker med särskilt avsatta medel i kommunstyrelsens förfogandeanslag i budget 2021. Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att fortlöpande utvärdera och återrapportera insatserna i samband med delårsrapporter och bokslut.

Finansiering Göta älvs vattenrådets verksamhet från år 2022
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag från Göta älvs vattenråd angående finansiering av Göta älvs vattenråd och samarbete mellan kommunerna för att nå god vattenstatus inom Göta älvs avrinningsområde.

Anmälan till utvecklingsnätverk för medborgardialog
KS beslutar att anmäla deltagande i utvecklingsnätverk för medborgardialog samordnat av Sveriges kommuner och regioner.

Yttrande över remiss angående regional fysisk planering - Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan

Vänersborgs kommun är positiv till att regionen vill vidareutveckla den regionala fysiska planeringen. Det finns många frågor där ökad regional samverkan och stöd till utredningsarbetet har efterfrågats, till exempel rörande översvämningsrisker, hushållning med jordbruksmark. Det finns bristande samordning mellan kommuner och en bristande helhetsbild över hela regionens samlade resurser för ett effektivt utnyttjande av gemensamma och individuella resurser inom regionen.

KS ställer sig bakom det föreslagna yttrandet.

Temporärt beslut om finansiering av Kommunakademin Väst år 2022
KS ställer sig bakom direktionens förslag om att tillföra ett tillfälligt anslag till förmån för Kommunakademin Väst under år 2022 om 108 406 kr.

Den temporära finansieringen från medlemskommunerna möjliggör en omstart för Kommunakademin Väst. Vänersborgs kommun ser det som självklart att den fortsatta beredningen för långsiktig finansiering också ska innehålla tydliggörande av uppdrag för Kommunakademin Väst samt att utvärdering av verksamheten genomförs.

Tilläggsanslag för lönerevision 2021
KS beslutade hur nämndernas budgetanslag för 2021 och 2022 ska se ut när det gäller lönekostnader.

Samråd - detaljplan för Grävlingen 28
Byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt samrådshandlingar avseende kvarteret Grävlingen 28. Fastigheten är belägen i korsningen Belfragegatan och Edsvägen. Syfte med planen är att fastigheten ska kunna användas flexibelt för bland annat, kontor, olika samhällsfunktioner, bostäder samt vård genom om- eller tillbyggnad av befintliga hus. Det framgår tydligt i samrådsunderlaget trycker på att hänsyn ska tas till gestaltning, bibehålla gröna inslag m.m. Det framtagna planförslaget medger en större flexibilitet för fastighetsägaren i enlighet med fastighetsägarens intentioner.

KS ställer sig bakom yttrandet.

Antagande av yttrande över remiss gällande Fyrbodals kommunalförbunds budget 2022 – 2024
KS ställer sig bakom yttrande över remiss gällande Fyrbodals kommunalförbunds budget och godtar medfinansieringsmodellen för basverksamhet och utvecklingsmedel innebärande att respektive kommun finansierar med 74 kr/ invånare år 2022.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se