Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 27 oktober 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 27 oktober 2021.

Samråd - Ändring för del av stadsplan nr 258, Tån 4:3 i Brålanda, Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till ändring för del av stadsplan nr 258, Tån 4:3 i Brålanda. Syftet med planändringen är att utreda möjligheten till högre byggnadshöjd, delning av fastighet samt ökad exploateringsgrad än vad gällande stadsplan tillåter.

Ytterligare utökat preliminärt förlusttäckningsbidrag till Vattenpalatset Vänerparken AB under 2021
Kommunstyrelsen beslutar tillföra ett ytterligare utökat preliminärt förlusttäckningsbidrag på en miljon kronor till Vattenpalatset Vänerparken avseende 2021 års verksamhet. Bakgrunden är att äventyrsbadet har varit fortsatt stängt under året till följd av pandemin

Svar på revisionsgranskning av kommunens styr- och ledningssystem
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag på utvecklad styr- och ledningsmodell med starkare styrkedja och större kommunenhetlighet med sikte på beslut 2022 och implementering inför nästa mandatperiod.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram utbildningspaket för förtroendevalda och medarbetare inför kommande mandatperiod.
3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad tjänsteskrivelse från förvaltningen som utgör svar till kommunens revisorer.

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2022
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 242 811 kr till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för år 2022.

Revidering av attestanvisningar för den politiska organisationen
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag för Attestanvisningar avseende den politiska organisationen och därmed upphör Attestanvisningar avseende den politiska organisationen antagen av kommunstyrelsen 2003-09-17 § 220 att gälla.

Tilldela samhällsbyggnadsnämnden medel från kommunstyrelsens förfogandeanslag till projektet Centrumvärdar i kommunens tätorter
Kommunstyrelsen tilldelar samhällsbyggnadsnämnden 650 000 kr ur förfogandeanslaget för ”socialt förebyggande och trygghetsskapande insatser” till projektet Centrumvärdar i kommunens tätorter. Uppdraget går i korthet ut på att få besökarna att känna sig välkomna och bidra en till en ökad trivsel samt att utföra daglig renhållning och städning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se