Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-11-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 24 november 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 24 november 2021.

Kommunstyrelsens egen behovsinventering 2023-2032 vad gäller lokalförsörjning
KS har inventerat sitt lokalbehov för de närmaste tio åren och konstaterar att den inte har något behov av lokaler. KS noterar informationen.

Projektering och byggnation av hiss i Folkets hus
KS uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra projektering och byggnation av hiss i Folkets hus.

Inriktningsbeslut om organisationsutredning för samverkansområde Halle- och Hunneberg
KS ger kommundirektören i uppdrag att tillsammans med Trollhättan och Grästorp att arbeta fram förslag på en sammanhållen organisation för den verksamhet som i dag bedrivs på Halle- och Hunneberg.

Bidrag film i Väst 2021
KS beslutar att för 2021 tilldela Film i Väst 1 185 500 kr.

Hemställan om extra verksamhetsanslag 2021 för Fyrstads Flygplats AB
KS beslutar bevilja 210 000 kr till Fyrstads Flygplats AB i extra bidrag för täckning av förluster under 2021.

Preliminärt förlusttäckningsbidrag för Vattenpalatset Vänerparken AB år 2022
KS fastställer preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2022 till 7 917 000 kronor.

Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2022
KS godkänner upprättat förslag till uppdragsavtal för vuxenutbildning 2022. Total kostnad 36,6 miljoner.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2022
KS antar kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2022, inklusive detaljbudget.

Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för Kommunakademin Väst
KS ställer sig positiv till de framtagna förslagen av organisation och förtydligande av uppdrag för Kommunakademin Väst, men anser att den nya organisationen bör prövas och utvärderas innan man beslutar om långsiktig finansiering.
KS ställer sig bakom att medlemskommunerna ger ett tillfälligt anslag, 2,75 kr, per invånare även 2023 i väntan på utvärdering.

Förstudie - Gemensam överförmyndarverksamhet Vänersborg-Trollhättan
Kommunstyrelsen avstår, mot bakgrund av inkomna yttranden, att fortsätta utredning med sikte på en kommungemensam organisation för överförmyndarverksamhet i Trollhättan och Vänersborg.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se