Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-09

Kommunstyrelsen i korthet 22-06-08

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 8 juni 2022.

Taxehöjning av VA-taxa 2023

KS skickar vidare förslag om en höjning på fyra procent av VA-taxan för år 2023 till kommunfullmäktige för beslut. Höjningen görs på grund av ökade kostnader och behov framöver av att renovera och ersätta äldre ledningar och anläggningar.

Taxehöjning av avfallstaxa

KS skickar vidare förslag om höjning av avfallstaxa för avgifter för slamsugning till kommunfullmäktige för beslut. Höjningen blir på grund av att Kretslopp och vatten har gjort en upphandling av tjänsten slamsugning av enskilda brunnar.

Antagande och godkännande av Riktlinjer och Taxor för upplåtelse av offentlig plats

KS skickar vidare förslag om justering av taxor och nya riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats till kommunfullmäktige för beslut.

Personalekonomisk redovisning (PEKEN) 2021

KS skickar vidare den personalekonomiska redovisningen för 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Den visar bland annat att coronapandemin har fortsatt påverka negativt för arbetsmiljön och att sjukfrånvaron har minskat något.

Ansökan om utökning av investeringsbudget för inventarier och verksamhetsanpassningar

KS skickar vidare till kommunfullmäktige att besluta om att tillföra kultur- och fritidsnämnden en ökad investeringsbudget under 2022 med 863 000 kronor. Bland annat vill man investera i en skyddsvägg för bågskytte i Gymnasiehallen och i dränering och bevattningssystem på Sörbyhallen i Brålanda.

Beslut om utökat förbundsbidrag avseende gymnasiesärskolan

KS beslutar att Kunskapsförbundet för ett tillfälligt utökat bidrag med drygt två miljoner kronor för att täcka ökade kostnader i gymnasiesärskolan. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Trollhättans Stad.

Begäran ur förfogandeanslag - Samverkansprojekt Öxnereds skola och kultur- och fritidsförvaltningen gällande rastverksamhet

KS beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden 280 000 kronor för ett samverkansprojekt om rastverksamhet vid Öxnereds skola. Projektet syftar bland annat till att kunna erbjuda eleverna roligare och mer meningsfulla raster.

Samråd om fördjupad översiktsplan för Brålanda

KS beslutar att samråda om fördjupad översiktsplan för Brålanda. Samrådet blir ett tillfälle för kommuninvånare, företag, organisationer och myndigheter att lämna synpunkter på förslaget och kommer finnas tillgängligt i sommar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se