Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-13

Kommunstyrelsen i korthet 22-10-12

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 12 oktober 2022.

Delårsrapport augusti 2022

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att kommunfullmäktige ska notera informationen i delårsrapporten augusti 2022.

Naturvårdsprogram

KS noterar information om hur det går i arbetet att ta fram ett naturvårdsprogram.

Utökat ägartillskott för Vattenpalatset Vänerparken AB 2022

KS beslutar att tillföra Vattenpalatset Vänerparken AB ett extra preliminärt förlusttäckningsbidrag om drygt 2 miljoner kronor.

Försäljning och köp av fastigheter

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att sälja fyra fastigheter och köpa en fastighet efter överenskommelse med AB Vänersborgsbostäder. Fastigheterna som ska säljas är Krassen 8 (Lindgården), Niklasberg 16 (särskilda boendet Eken), Sörbyn 8:2 i Brålanda och Tuppen 4 utmed Belfragegatan. Krassen 10, som ska köpas, är före detta Flickskolan i Vänersborg.

Budgetering av tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att tillföra socialnämnden budgetanslag med 302 000 kronor för 2022 och 519 000 kronor för 2023.

Tilläggsanslag till socialnämnden 2022 och 2023 mot bakgrund av generella statsbidrag

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att tillföra socialnämnden tillfälliga tilläggsanslag med drygt 3 miljoner kronor för 2022 och 2,7 miljoner kronor för 2023.

Delregional oljeskyddsplan

KS fastställer Delregional oljeskyddsplan för Vänern.

Samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland – Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att ställa sig bakom förslagen på revidering av avtalet samt ställa sig bakom Färdplan – en länsgemensam strategi för god och nära vård.

Medfinansiering Leader längs Göta Älv programperiod 2023-2027

KS ställer sig positiv till medfinansiering av nya Leader-området Leader kring Göta älv och Säveån för programperioden 2023-2027. Den preliminära finansieringen går på drygt 176 000 kronor per år.

Uppdrag – assistanshund som hjälpmedel

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att anta policy för assistanshundar i kommunens lokaler. Detta är ett medborgarförslag som har kommit från en medborgare med en önskan om att göra kommunens lokaler tillgängliga för personer som har en assistanshund till stöd.

Konsekvensbeskrivning Vänersborgs hamn

KS beslutar att ge kommundirektören i uppdrag av behovsutreda, konsekvensbeskriva och kostnadsuppskatta en omlokalisering respektive nedläggning av hamnen i Vänersborg.

Begäran om tilläggsbudget för investering, inventering och verksamhetsanpassning för Sörbyvallen i Brålanda

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att tillföra kultur- och fritidsnämnden en utökad investeringsbudget under 2022 med 510 000 kronor.

Motion om fria besök på Torpa kretsloppspark för Vänersborgs kommuninvånare

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att bifalla motionen med en ändring om att öka de fria besöken för privatpersoner från idag fyra besök till åtta besök.

Motion om Servicecenter i Brålanda

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att avslå motionen och uppdra kultur- och fritidsnämnden att skapa förutsättningar för kommunal service i Brålanda bibliotek.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se