Hoppa till innehåll

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett kommunalt råd som är ett referensorgan till nämnderna för samråd och information i frågor som rör olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Rådet har inga beslutsfunktioner.

Rådet är sammansatt av politiker från olika kommunala nämnder samt handikappföreningar som representerar följande huvudtyper av funktionsnedsättningar: Svårt att höra, svårt att se, svårt att tåla vissa ämnen, svårt att röra sig och svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Rådet har representation från flertalet av kommunens politiska nämnder. Detta är en förutsättning för att uppnå en god genomslagskraft för tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Rådets huvudsakliga roll är att sätta fokus på tillgänglighetsperspektivet och att arbeta för att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta personer i kommunen. En annan viktig roll är att upprätthålla en god dialog och ett gott samarbete med anställda i kommunens olika verksamheter samt med övriga aktörer i samhället.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har också en så kallad granskningsgrupp som kan ge råd om hur man kan utveckla tillgängligheten. Det kan röra sig om exempelvis utlåtande i samband med ny- och ombyggnationer av inomhus och utomhusmiljöer, kollektivtrafik, framkomlighet samt råd hur man stärker tillgängligheten i stort runt om i samhället. Granskningsgruppens kompetens spänner över ett brett område.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se