Hoppa till innehåll

 

Samverkan Vänersborg

I Vänersborg har man under flera års tid arbetat med gemensamma mål i den tidigare så kallade tre-nämndssamverkan. Från 2012 utvecklades arbetet till Samverkan Vänersborg som är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet och Västra Götalandsregionen. 

Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.

Syftet med arbetet:

Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

Fokusområden:

Fullföljda studier

Drogförebyggande insatser

Social inkludering för barn och unga

Kartläggning av samverkansforum

 Fullföljda studier

  Rapport NPF

Lokal handlingsplan suicidprevention

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för psykisk hälsa, barn och unga

Samlingsdokument från tidigare projekt:

Modellområde:
Läs hela redovisningen här >> , 830 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs sammanfattningen här >> , 313 kB, öppnas i nytt fönster.

Psynkprojekt:
Rapporten finns att hämta här >> , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vänd frånvaro till närvaro:
Boken finns att hämta här >> , 3 MB, öppnas i nytt fönster.


Film: Håll koll på hälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm för nyanlända

Vänersborgs kommuns elevhälsa har tillsammans med Psynkprojektet tagit fram en informationsfilm om hälsobesök för nyanlända.

Syftet med informationsfilmen är att leva upp till Barnkonventionen, skollagen och hälso- och sjukvårdens intentioner om rätten till information och en trygg och säker vård. Tanken är att filmen ska kunna visas inför hälsoundersökningar av nyanlända elever men även andra målgrupper kan ha nytta av filmen. Filmen innehåller syn-, hörsel-, tillväxt- och ryggkontroll samt vaccination. 

Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, t ex socialtjänst och hälso- sjukvård.

Informationsfilmen om hälsobesök finns på fem olika språk: arabiska, engelska, romani, somaliska och svenska.

KONTAKT

Barn- och elevhälsochef
Magnus Henriksson

Telefon
0521-72 10 73

E-post
magnus.henriksson@vanersborg.se


Barn- och elevhälsochef
Stina Lindell

Telefon:
0521- 72 10 80

E-post:
stina.lindell@vanersborg.se