Hoppa till innehåll

Områdesutveckling Torpa

Områdesutveckling Torpa är ett samverkansprojekt mellan Vänersborgs kommun,  Västra Götalandsregionen och externa aktörer. Projektet är ett långsiktigt projekt som pågår under 5 år.

Målsättningen med projektet är:
Att öka integration med ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt att öka barns och vuxnas psykiska välbefinnande för de boende på området Torpa. Detta ska uppnås genom att minska skillnader i kommunen genom att förbättra livsvillkoren i Torpa.

Detta ska ske genom:

  • Ökad delaktighet och inflytande i samhället
  • Förbättrad tillgång till hälsofrämjande hälso-sjukvård
  • Förbättrade uppväxtvillkor för barn och ungdomar
  • Stärka ekonomiska och sociala förutsättningar

Projektorganisationen består av flera arbetsgrupper som ska fokusera på följande hälsopåverkande faktorerna:

Utbildningsnivå
Sysselsättning
Ekonomiska villkor
Boende miljö
Miljö i hemmet
Miljö i skolan
Demokratiskt deltagande
Socialt och kulturellt deltagande
Tillgänglighet
Hälso- och sjukvårds på lika villkor

En av många insatser som redan startats igång handlar om att tre gångtunnlar inom området  utsmyckades med hjälp av sommararbetande skolungdomar och tre konstnärer med sina rötter i graffitivärlden.

Konstnärerna, tillsammans med ungdomarna från Vänersborg arbetade fram unika målningar för varje tunnel. En vecka, en tunnel och en konstnär,

Camilla Boström, Jonathan Josefsson och Amara por Dios heter konstnärerna.

Genom att det är tre olika konstnärer är förhoppningen att tunnlarna skall få lite olika karaktär, ungdomarna är dock desamma. Åtta ungdomar valdes ut men fler önskade att medverka i projektet.