Hoppa till innehåll

Omvärldsanalys

Vänersborgs kommun tar årligen fram en omvärldsanalys som ett planeringsunderlag för förvaltningar och förtroendevalda. Den utgör ett underlag för budgetberedningens arbete med mål- och resursplan.

Kommundirektören har i samråd med sin ledningsgrupp utsett tematiska områden som ingår i omvärldsanalysen. I årets upplaga finns ett fördjupande kapitel kring digitalisering, samt tre fokusområden: Social inkludering, Ledning och styrning samt Personal och arbetsgivarrollen.

Läs hela omvärldsanalysen som pdf:

Omvärldsanalys 2020-2022 (, 27 MB)

Läs sammanfattningen om årets fokusområden:

Digitalisering

Vänersborgs främsta utmaningar inom digitalisering:

• Avsaknad av en tydlig målbild kring kommunens digitala omvandling skapar konkurrensnackdelar och ostrukturerade kostsamma arbetssätt

• Digitaliseringsarbetet kräver styrning på ett kontrollerat sätt, utifrån prioriteringar och tidsplaner

• Reducerade kostnader, ökad effektivitet och servicegrad i framtiden kräver långsiktighet och är beroende av investeringar i digitalisering redan nu

Social inkludering

Vänersborgs främsta utmaningar inom social inkludering:

• För att främja social inkludering krävs långsiktigt arbete där de förebyggande insatserna genererar kostnader medan effekterna märks i andra verksamheter om flera år

• Kommunen behöver ett tydligare koncernperspektiv för att stötta invånarna med nyckelfaktorer för ett gott liv såsom bostad, sysselsättning och integration

• Bostadssegregationen påverkar såväl skolresultat som livs- och uppväxtvillkor

Ledning och styrning

Vänersborgs främsta utmaningar inom ledning och styrning:

• Framtidens styrning och ledning kräver tydligare strategiska prioriteringar och helhetstänk, och mindre detaljstyrning

• Ett upprätthållande av befintlig servicenivå i välfärden, och möjligheten att utveckla uppdraget, kommer att kräva nya samarbets- och finansieringsalternativ

Personal och arbetsgivarrollen

Vänersborgs främsta utmaningar inom personal och arbetsgivarrollen:

• Tillämpa tidiga eller förebyggande åtgärder för att sänka kostnader för sjukskrivning och vikarier

• Framtidens arbetskraft kommer ha större krav på meningsfulla uppdrag, frihet och flexibilitet för att stanna kvar

• Den nya digitala miljön ställer krav på ny kompetens hos chefer och medarbetare

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Linéa Stenbock

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
linea.stenbock@vanersborg.se

OMVÄRLDSANALYSEN

TIDIGARE PUBLIKATIONER