Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Omvärldsanalys

Vänersborgs kommun tar årligen fram en omvärldsanalys som ett planeringsunderlag för förvaltningar och förtroendevalda. Den utgör ett underlag för budgetberedningens arbete med mål- och resursplan.

I årets upplaga finns ett fördjupande kapitel kring digitalisering.

Läs hela omvärldsanalysen som pdf:

Omvärldsanalys 2021-2023 , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)

Läs sammanfattningen av årets omvärldsanalys:

Sammanfattning

Årets omvärldsanalys ger en överskådlig bild över hur kommunen kan påverkas av övergripande omvärldsfaktorer den kommande budgetperioden 2021-2023. Fokus för analysen är digitalisering, men berör även trender inom globalisering, miljö, värderingar och demografi. De senaste årens befolkningsökning i Vänersborgs kommun ser ut att plana ut de kommande åren.

Digitaliseringen anses vara den megatrend som kommer att ha störst påverkan på samhället framöver. Det innebär stora förändringar kring hur vi kommer att bo, leva, arbeta, konsumera och kommunicera. Denna förändring kan ses som både pådrivare, möjliggörare och hot i dagens samhällsutveckling. Digitalisering lyfts ofta fram som en lösning för att klara framtidens välfärdssamhälle. Den arbetskraft som finns behöver nyttjas för de arbetsmoment som kräver mänsklig handpåläggning. Digitalisering innebär att gamla arbetssätt, processer och beteenden förändras genom ny teknik och datadriven utveckling. Den demografiska utvecklingen i Sverige, med fler som konsumerar välfärd och färre som är i arbetsför ålder, innebär en stor utmaning de kommande åren.

En kommun kan inte välja om den vill arbeta digitalt eller inte. Global teknikutveckling såsom nya innovationer, produkter och lösningar får effekter även i Vänersborgs kommun. Ambitioner och krav om digitalisering kommer från EU-nivå, statliga uppdrag, regionala agendor, samarbetsforum och inte minst från våra egna medarbetare, invånare och företag. Digitaliseringen kan inte lösas enbart på egen hand och i offentlig sektor krävs ett utökat samarbete mellan stat, myndigheter, regioner och kommuner. Kommunen är dock ansvarig för att optimalt nyttja skattemedel och att bedriva effektiv verksamhet.

Digitalisering är inget mål i sig utan ett medel för att nå målet. Ett digitaliseringsarbete balanserar mellan tekniska behov och medarbetarnas digitala förmåga. Digitala lösningar ger effekt och nytta först när de används och är ändamålsenligt för verksamheten och användaren. För att optimera användandet av digitala lösningar bör utvecklingen ske utifrån invånares och medarbetares behov, så kallad behovsdriven utveckling. För att få till en lyckad implementering av nya digitala system är det också viktigt att skapa effektiva arbetsprocesser, så att användarna förstår nyttan med digitaliseringen.

En förutsättning för att kunna skapa och nyttja smidiga digitala lösningar är att information delas mellan olika aktörer. En kommun har oerhörda mängder data om verksamheter, invånare och geografi som vi enligt lag behöver dela med oss av, så kallad öppna data. När mer information delas kan fler tekniska lösningar utformas för att underlätta för invånare och företag. Att samla in, lagra och dela allt mer data ställer ökade krav kring organisationens informationssäkerhet.

I kommunen pågår många digitaliseringsprojekt, vissa som initieras från staten, myndigheter eller Västra Götalandsregionen, medan andra projekt initieras för egen verksamhetsutveckling. De närmsta åren kommer vara ekonomiskt utmanande för offentlig sektor, där kommuner behöver bli allt mer digitala, samtidigt som vi behöver vara tillgängliga för de invånare som inte använder teknik. Vänersborgs kommun behöver träna vår organisation och medarbetare att våga tänka nytt med de pengar vi har, att etablera ett förankrat kommunövergripande processarbete samt att därefter samordna kommunens digitala service på ett enhetligt och sammanhållet sätt.