Hoppa till innehåll

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Med utgångspunkt i översiktsplanen (ÖP) gör kommunen detaljplaner (DP) som styr användningen och utformningen av enskilda områden eller i vissa fall enstaka fastigheter. En detaljplan medför rättigheter och skyldigheter både för berörda fastighetsägare och kommunen. Planen reglerar vad mark- och vattenområden får användas till såsom gator, industrier, skolor, bostäder eller handel. Den styr även hur byggnader ska utformas och var de ska placeras; hur höga husen får vara, hur nära gatan de får ligga, om man får bygga garage och i enstaka fall till och med vilken färg byggnaderna ska ha.

En ny detaljplan är resultatet av en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och upprättas på uppdrag av de förtroendevalda i byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen.

Pågående detaljplaner

Ta del av detaljplaner som är under arbete just nu.

Nyligen lagakraftvunna detaljplaner

Ta del av detaljplaner som nyligen har vunnit laga kraft.

Gällande detaljplaner

Ta del av kommunens gällande detaljplaner.