Hoppa till innehåll

 

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Bilden visar trafik på Dalbobron och vy över centrala Vänersborg

Vänersborgs kommun har sedan 2013 en politiskt antagen vision som lyder: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet".

Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens vision. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och ska genomsyra hela organisationen.

Vänersborgs vision är tänkt att gälla över en längre tidsperiod, flera mandatperioder och under skilda politiska majoriteter. För att konkretisera visionen tar kommunfullmäktige fram inriktningsmål för vad som ska uppnås.

Nedan kan du ta del av nuvarande och kommande års inriktningsmål.

2015-2020

Invånare

Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.
Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv.
Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.
Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.

Samhällsutveckling

Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism.
Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen.
Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen.

Ekonomi

Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem.
Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt.
Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.

Verksamhetsutveckling

Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas.
Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla.

Medarbetare

Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.

2021-2024

I oktober 2019 fastställde kommunfullmäktige nya inriktningsmål. Dessa börjar gälla från 1 januari 2021.

  • I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv
  • Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
  • Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag
  • Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan
  • Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
  • Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska

Mål- och resursplan

Mål- och resursplanen fastställs i kommunfullmäktige och innehåller visionen, kommungemensamma mål och resultat. Den innehåller också nämndernas budget.
Här presenteras kommunens mål- och resursplaner

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se