Hoppa till innehåll

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2013 att ny vision ska vara: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet"

Från 2015 ska inriktningsmålen vara:

 • Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygg­het. 
 • Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, re­kreation och föreningsliv. 
 • Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses. 
 • Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar. 
 • Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism. 
 • Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen 
 • Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen. 
 • Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen.  
 • Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kom­muninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem.  
 • Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt.   
 • Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäk­tiges beslut om finansiella mål och ramar.   
 • Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompe­tens ska stödjas och utvecklas.  
 • Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inklude­rar alla.   
 • Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attrak­tiv arbetsgivare. 


Vassbotten med Sanden och småbåtshamnen i förgrunden.

Vassbotten med Sanden och småbåtshamnen i förgrunden.

Mål- och resursplan


Mål- och resursplanen fastställs i kommunfullmäktige och innehåller visionen, kommungemensamma mål och resultat. Den innehåller också nämndernas budget.
Här presenteras kommunens mål- och resursplaner

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se