Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-02-21

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Polis och kommun lovar satsa på ett tryggare Vänersborg

Undertecknande av medborgarlöften

Polisen och Vänersborgs kommun arbetar för ökad trygghet. I ett gemensamt medborgarlöfte för 2019 har man valt Sportcentrum och Brålanda som två fokusområden.

Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett socialt hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsättningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete. Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal arbetar tillsammans för att kommunen ska vara en trygg plats att bo, verka och vistas i.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik och genomfört medarbetardialog och medborgardialog för att skapa en lägesbild över vad vi har för utmaningar i kommunen. Den insamlade informationen ligger till grund för inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under 2019, där medborgarlöftena är den viktigaste delen.

Syfte
Syftet med medborgarlöften i Vänersborgs kommun är att:

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet


Medborgarlöften 2019
Vänersborgs kommun och Polisen har valt två fokusområden för 2019 års medborgarlöften. Kommunen och Polisen lovar att fortsätta med de satsningar som genomförs på Sportcentrum, för att skapa långsiktighet i det pågående brottsförebyggande arbetet på området. Kommunen och Polisen lovar även att rikta särskilt fokus på Brålanda.

Sportcentrum
Arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten på Sportcentrum initierades i slutet av 2017 och har varit fokus i Medborgarlöftena för 2018. Åtgärder så som trygghetsröjningar av sly och
buskage, klottersanering, förbättrad belysning, utökad öppethållande av
fritidsgårdar och ökad vuxennärvaro har genomförts under året. Det har gett resultat. Brottsligheten har minskat betydligt och den upplevda tryggheten har ökat. Kommunen och Polisen väljer att fortsätta att fokusera på Sportcentrum, för att genomföra kvarstående identifierade åtgärder och skapa långsiktighet i det brottsförebyggande arbetet på området.

Brålanda
Antalet anmälda brott i Brålanda ser ut att öka under 2018 jämfört med tidigare år. Synpunkter från människor som bor och verkar i Brålanda visar att otryggheten har ökat. Kommunen och Polisen vill i samverkan
med lokalsamhället skapa en fördjupad lägesbild, identifiera orsakerna till
varför brott begås i området och genomföra nödvändiga åtgärder för att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten i Brålanda.

Sten-Anders Jakobsson, t.f. lokalpolisområdeschef Östra Fyrbodal och Benny Augustsson, kommunalråd i Vänersborg undertecknade löftena med följande kommentar:

- Vi hoppas på ett fortsatt samarbete, det ger resultat.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se