Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-01-14

Polisen och kommunen lovar
att satsa på ett tryggare Vänersborg

Benny Augustsson och Jenny Wester skriver under.

Polisen och Vänersborgs kommun arbetar tillsammans för ökad trygghet. I ett gemensamt medborgarlöfte för 2021 har aktivitetsområdet Sanden och bostadsområdet Torpa valts som fokusområden.

Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett socialt hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsättningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete.

– Samverkan mellan polis och kommun är grunden för bra trygghet för våra medborgare, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik och genomfört medarbetardialog och medborgardialog för att skapa en lägesbild över utmaningar i kommunen. Den insamlade informationen ligger till grund för inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under 2021, där medborgarlöftena är en viktig del.

- Polisens målsättning är att i samverkan med kommunen öka tryggheten för medborgarna i Vänersborgs kommun genom att tydligt prioritera det brottsförebyggande arbetet. Vi har under fjolåret lyssnat av såväl medborgare som medarbetare och utifrån detta tillsammans med kommunen beslutat oss för de aktuella fokusområdena, säger Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för Östra Fyrbodal.

Syfte

Syftet med medborgarlöften i Vänersborgs kommun är att:

  • · Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • · Öka samverkan mellan kommunen och Polisen
  • · Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till medborgarna
  • · Involvera dem som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Medborgarlöften 2021

För 2021 väljer Vänersborgs kommun och Polisen att jobba med två fokusområden; aktivitetsområdet Sanden och bostadsområdet Torpa.

Aktivitetsområdet Sanden

Vänersborgs kommun och Polisen väljer att fokusera på aktivitetsområdet Sanden. Det kommande arbetet ska inriktas på att minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för en ökad vuxennärvaro, vilket har identifierats genom den lägesbild som tagits fram.

- Sanden är Vänersborg kommuns största event- och aktivitetsområde, men också största båthamn. Allt från festivaler, segeltävlingar och ungdomsaktiviteter inryms inom området. Planer finns att ytterligare utöka Sandenområdet med omnejd. Från Polisens sida ser vi det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som en naturlig och viktig del i denna utveckling, säger Jenny Wester.

Bostadsområdet Torpa

Utifrån genomförd medborgardialog med människor som bor i Torpaområdet påvisar den en större upplevd otrygghet än i andra delar av kommunen. Kommunen och Polisen vill i samverkan med lokalsamhället identifiera orsakerna till otryggheten och genomföra nödvändiga åtgärder för att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten i bostadsområdet Torpa.

- Det är oerhört viktigt att invånarna i Vänersborgs kommun ska känna en ökad trygghet oavsett var man bor i vår kommun. Förutsättningen för att det ska lyckas är att vi samarbetar tillsammans, säger Benny Augustsson.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se