Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-01-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Starkt resultat i Vänersborgs preliminära bokslut för 2020

Kommunens preliminära bokslutsresultat för 2020 uppgår till +161 mnkr.

Resultatet är 129 mnkr bättre än budget, men 12 mnkr sämre än den prognos som gjordes i kommunens delårsrapport per augusti. En stor del av överskottet är kopplad till tillfällig kompensation från staten mot bakgrund av Coronapandemin. Även verksamheten under kommunens nämnder redovisar ett betydligt bättre resultat mot budget jämfört med 2019.

Årets investeringar är på en mycket hög nivå och uppgår till 342 mnkr. Exempel på stora investeringar som pågått under året är till- och ombyggnad av Öxnereds skola, ny idrottshall vid Sportcentrum, nytt Multikök vid Torpasskolan, exploatering av bostäder på Mariedal östra, samt en ny kretsloppspark.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson gläder sig åt det starka resultatet, men konstaterar även att den ekonomiska utvecklingen inför kommande år innebär stora utmaningar för kommunen:

”De ekonomiska förutsättningarna inför kommande år innebär stora utmaningar och det råder stor osäkerhet kring hur skatteunderlaget utvecklas framöver. En stor utmaning blir att klara av att finansiera kommunens höga planerade investeringsnivå. Under kommande treårsperiod planerar Vänersborgs kommun att investera för cirka 1,5 miljard. Det starka resultatet under 2020 underlättar situationen något, genom att en del av investeringarna kan finansieras utan att nya lån behöver tas upp.

Överlag har anställda och förtroendevalda gjort ett mycket bra arbete med att bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna, trots de svårigheter och utmaningar som den pågående pandemin innebär.”

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se