Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-01-28

Granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens uppföljning kring effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgens verksamheter.

Syftet med granskningen är att konstatera om socialnämnden följer upp verksamheternas kvalitet och effektivitet.

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att äldreomsorgens kostnader har överskridit budget under flera år utan att nämnden funnit en tydlig orsak till det. Statistiken visar att netto-kostnadsavvikelsen, och därmed verksamhetens kostnader, är högre än förväntad kostnad utan att en tydlig orsak har klarlagts. Den är också högre än för jämförbara kommuner.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämndens uppföljning och kontroll av äldreomsorgens effektivitet och kvalitet behöver stärkas.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden:
• att genomföra kostnadsanalyser och behovsanalyser
• att systematisera stöd till enhetschefer avseende ekonomisk uppföljning
• att säkerställa att föreskrift för systematiskt kvalitetsarbete följs

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se