Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-26

Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevald

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens rutiner kring arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Granskningens syfte är att bedöma om rutinerna för hantering av ersättning, arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda är ändamålsenliga och att kontroll av området sker på ett effektivt sätt.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att rutinerna för hantering av arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda inte är tillräckligt ändamålsenliga.

Detta då det saknas rutiner för avgörande delar avseende hantering av arvoden och övriga ersättningar.

Vidare bedömer vi att den interna kontrollen i processen inte är tillräcklig då det inte genomförs någon uppföljning och kontroll avseende utbetalningar av arvoden och ersättningar.

Missiv och rapport hittar du i högerkolumnen under rubriken "Mer information".