Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-06-04

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Starkt resultat i kommunens delårsrapport per april

Kommunstyrelsen har överlämnat delårsrapport per april 2021 till Kommunfullmäktige.
Kommunens resultat i april uppgår till +82 mnkr. Årsprognosen pekar på ett resultat på +98 mnkr, 55 mnkr bättre än budget. En stor del av överskottet beror på förbättrade skatteprognoser men även en del tillfälliga statsbidrag kopplade till Coronapandemin.

Även kommunens nämnder prognostiserar ett sammanlagt överskott mot budget.
Årets investeringsnivå är hög och prognostiseras till 397 mnkr. Exempel på stora investeringar som pågår under året är till- och ombyggnad av Öxnereds skola, nytt Multikök vid Torpasskolan och VA vid Vänersnäs.
Med nuvarande prognoser uppnås hälften av de beslutade inriktningsmålen för verksamheten, samt tre av fyra finansiella mål.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se