Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-10

Granskning av kommunens styr- och ledningssystem

KPMG har av Vänersborgs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens styr- och ledningssystem. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt och fungerande styrsystem som genomsyrar styrning och ledning hela vägen ut i verksamheterna.

Sammanfattande bedömning är att Vänersborgs kommun har ett dokumenterat, fastställt och implementerat styr- och ledningssystem. De bedömer att styrelsens och övriga nämnders styr och ledningssystem är väl anpassade till det övergripande systemet samt att förvaltningarnas och
verksamheternas system för styrning och ledning utgör en ändamålsenlig del av kommunens styrning och ledning.

Missiv och rapport hittar du i högerkolumnen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se