Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-06

Starkt resultat i Vänersborgs delårsrapport per augusti

Kommunens resultat i augusti uppgår till +157 mnkr. Årsprognosen pekar på ett högt resultat på +162 mnkr, 119 mnkr bättre än budget och i nivå med förra årets bokslut. Budgetöverskottet avser i första hand lägre nettokostnader i nämnderna och högre skatteintäkter än budgeterat.

Kommunens investeringsnivå är fortsatt hög och prognostiseras till 336 mnkr på årsbasis. Exempel på stora investeringar som pågår under året är till- och ombyggnad av Öxnereds skola, ett nytt Multikök vid Torpasskolan och utbyggnad av vatten- och avlopp på Vänersnäs.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson gläds åt ännu ett år med ett starkt ekonomisk resultat:

- Att finansiera kommunens höga planerade investeringsnivå de närmaste åren innebär fortsatt stora utmaningar. Under kommande treårsperiod planerar Vänersborgs kommun att investera för crka 1,6 miljarder, inräknat vissa försenade projekt från 2021. Det starka resultaten under 2020 och 2021 ger oss bättre förutsättningar inför kommande år, genom att en del av investeringarna kan finansieras utan att nya lån behöver tas upp.

- Överlag har anställda och förtroendevalda gjort ett mycket bra arbete med att bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna och arbeta med de politiskt beslutade målen, trots de svårigheter och utmaningar som pandemin inneburit.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se