Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-13

Granskning av delårsapport

Revisorerna har låtit granska delårsrapport per 2021-08-31.

Sammanfattning

KPMG AB har av Vänersborgs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. KPMG AB:s uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

  • Kommunens resultat för delåret uppgår till 157 mkr, vilket är 17 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 47 mkr högre medan nettokostnaderna är 33 mkr högre än vid samma period 2020.
  • Kommunens prognos för helåret uppgår till 162 mkr, vilket är 119 mkr högre än budget. Främst är det skatteintäkter som ger en avvikelse om 53 mkr samt verksamhetens kostnader vilka avviker om 70 mkr mot budget.
  • Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 162 mkr för 2021.

KPMG AB har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se