Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-02-17

Kommunfullmäktige i korthet 16 februari

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 16 februari. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte nödvändigtvis är densamma som på ärendelistan.

 1. Tor Wendel (M) och Kurt Wahlgren (SD) väljs till justerare.
 2. KF får information om revisionens granskning av måluppfyllelsen i skolan.
 3. KF beslutar att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
 4. KF beslutar att revidera reglemente för kommunstyrelsen.
 5. KF får information om delårsrapport per augusti 2021 för Fyrbodals kommunalförbund.
 6. KF informeras om delårsrapport per augusti 2021 för Kunskapsförbundet Väst.
 7. KF beslutar att justera budgeten för 2022, eftersom personalomkostnadspålägg för nämnderna har blivit lägre än förväntat.
 8. KF antar ändringar för avgifter på boendekort och nyttokort för parkeringar. De nya avgifterna börjar gälla från den dagen som KF:s beslut vinner laga kraft. Samtidigt upphävs avgifterna från fullmäktiges beslut den 19 maj 2010.
 9. KF antar en ny biblioteksplan för 2021–2024. Planen utgår från Kungliga bibliotekets riktlinjer och omfattar både folkbibliotek och skolbibliotek.
 10. KF godkänner nytt samarbetsavtal mellan Vänersborgs kommun och Innovatum AB för verksamhet i Wargön Innovation AB. KF godkänner också att kommunen tecknar medfinansiering i en förnyad projektansökan om EU-medel via Tillväxtverket.
 11. KF antar ny visuell identitet för platsvarumärket Vänersborg för hela det geografiska området Vänersborgs kommun. Samtidigt antar fullmäktige ny grafisk manual och tar beslut om att varumärkesskydda platsvarumärket Vänersborg.
 12. KF återremitterar medborgarförslag om skyddsräcke på Dalbobron till kommunstyrelsen
 13. KF avslår motion om brygga vid Korseberg.
 14. KF anser motion om ökad självförsörjningsgrad av livsmedel som besvarad.
 15. KF avslår motion om förtur för personer med biståndsbeslut till trygghetsboende i Vänersborgs kommun.
 16. Motion från Göran Svensson (MBP) om nytt kallbadhus på Skräcklan. Motionen går på remiss till Kommunstyrelsen.
 17. Motion från Stefan Kärvling (V) om ändringar i ”Regler för partistöd” för att sänka storleken på parti- och mandatstödet. Motionen går på remiss till Kommunstyrelsen.
 18. Sven Dahlgren (S) avsäger sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Taym Albaghdadi (S) utses till ersättare.
 19. Carl-Ewert Berg (KD) avsäger sina båda uppdrag som vice ordförande i Vänersborgsbostäder ABVB och vice ordförande i Nätbolaget Brålanda Biogas. KF beslutar att förklara platserna som vakanta och remitterar ärendet till valberedningen.
 20. KF beslutar att välja Lena Eckerbom Wendel (M) som ny ledamot i krisledningsnämnden.
 21. Medborgarförslag om sänkt ålder för gratisresor hos Västtrafik för invånarna i Vänersborgs kommun. Förslaget skickas till kommunstyrelsen.
 22. Motion från Stefan Kärvling (V) om att utreda om att sänka årsarvoden i nämnder och styrelser. Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.
 23. Magnus Ekström (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Istället utses Helge Kneese (KD) till ny ersättare.
 24. Filip Milén (M) avsäger sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden, istället utses Robin Skenhede (M) som ny ersättare.
 25. Tony Olsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden, ersättare blir istället Johan Bengtsson (M).
 26. Ordföranden Annalena Levin (C) avslutar mötet.

Här kan du se webbsändningen i efterhand Länk till annan webbplats.

Text

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se