Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-02-28

Granskning avseende kommunens fastighetsunderhåll

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens fastighetsunderhåll.

Granskningen har syftat till att följa upp och bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits utifrån identifierade förbättringsområden och lämnade
rekommendationer i tidigare granskningar (2014 och 2018). Granskningen har också syftat till att på en översiktlig nivå bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att fastighetsunderhållet
hanteras på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, som ger förutsättningar att uppnå en god ekonomisk hushållning avseende fastigheter.