Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-01

Granskning av bokslut och årsredovisning och revisionsberättelse

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021

KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
• Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
• Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse 2021

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Länk till sidan där rapporten och revisionsberättelsen fins hittar du i högerkolumnen.