Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-13

Fullmäktige i korthet 22-04-13

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 13 april.

Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

 1. Marie-Louise Bäckman (KD) och Anneli Guilotte (S) väljs till justerare.
 2. Revisorerna har granskat kommunens näringslivsarbete. Syftet med granskningen har bland annat varit att bedöma om näringslivsarbetet bidrar till att attrahera och behålla verksamheter i kommunen. De bedömer att det finns i näringslivsarbetet en tydlig organisation och ett stort engagemang för aktiviteter och deltagande i olika forum, men att det rådande näringslivsprogrammet bör ses över och uppdateras. De rekommenderar bland annat att kommunen ska utvärdera vilka effekter det blir för målgruppen med de aktiviteter som man erbjuder och att göra näringslivsarbetet tydligare.
 3. KF beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna för kommunstyrelsen och nämnderna för 2021.
 4. KF beslutar att godkänna kommunens och nämndernas årsredovisning för 2021.
 5. KF beslutar att ge ansvarsfrihet för nämnder, styrelse och enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2021.
 6. KF godkänner samverkansavtal för Campus Dalsland mellan Vänersborgs kommun och huvudmannen Bengtsfors kommun för åren 2022–2024. Vänersborgs kommun åtar sig att finansiera verksamhetens kostnader upp till maximalt 325 000 kronor per år under 2023 och 2024.
 7. KF beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 3,9 miljoner kronor och Kunskapsförbundet Väst ett tilläggsanslag med cirka 1,5 miljoner kronor. Medlen kommer från ett statligt stöd, skolmiljarden, som ska minska de negativa effekterna av elevernas kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.
 8. KF beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden cirka 133 miljoner kronor till investeringsbudgeten.
 9. KF beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 945 000 för inköp av switchrar och routrar till IT-kontoret.
 10. KF beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 miljoner kronor i tilläggsbudget för inventarier för framtidens bibliotek.
 11. KF noterar och lägger redovisning av medborgarförslag 2022 till handlingarna.
 12. KF noterar och lägger redovisning av motioner 2022 till handlingarna.
 13. Motion av Stefan Kärvling om inrättande av landsbygdsutvecklare. KF beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för att inom ett år kunna beslutas av KF.
 14. Motion av Göran Svensson om förlängning av stenpiren i Sikhall. KF beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för att inom ett år kunna beslutas av KF.
 15. Ordföranden avslutar mötet.

Här kan du se webbsändningen i efterhand: https://vanersborg.kommun.tv Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se