Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-28

Kommunstyrelsen i korthet 22-04-27

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 27 april 2022.

Kommunstyrelseförvaltningens medarbetarundersökning
KS godkänner information om kommunstyrelseförvaltningens medarbetarundersökning 2021.

Kommunstyrelsens förväntade resultat 2023
KS antar förslag till kommunstyrelsens förväntade resultat 2023.

Årsredovisning 2021 för Kunskapsförbundet Väst
KS godkänner årsredovisningen för 2021.

Årsredovisning och begäran om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud 2021
KS godkänner årsredovisningen för 2021 och beviljar ansvarsfrihet för samordningsförbundets ledamöter.

Årsredovisning, bokslut 2021 samt begäran om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – NÄRF
KS godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för verksamhetsår 2021 och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Remiss avseende handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
KS ställer sig bakom remissyttrande avseende handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningsförbund och överlämnar det så som sitt eget.

Antagande av revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund - NÄRF
KS beslutar anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Förslag till politisk organisation under mandatperioden 2023-2026
KS beslutar om en oförändrad politisk organisation och att följande ordning ska gälla vid val av presidier från och med den 1 januari 2023: ”1:e vice ordförande utses från de styrande partierna i de fall då 2:e vice ordförande utses. I andra fall utses vice ordförande av oppositionspartierna.”.

Förslag till Fastighetsstrategi för Vänersborgs kommun
KS översänder ”Kommunstyrelsens yttrande över förslag till fastighetsstrategi” daterat 2022-03-09 till Samhällsbyggnadsnämnden.

Utöka verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten med området Mariedal Östra
KS beslutar utöka verksamhetsområdet med Mariedal östra enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-02-11

Utöka verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten med fastigheten Nordkroken 1:85
KS beslutar utöka verksamhetsområdet med fastigheten Nordkroken 1:85 enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-02-11

Detaljplan för Samråd - Jullen 4, 5 och 7 i Vänersborgs kommun
KS ställer sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för Kvarteret Jullen i Vänersborgs kommun.

Samråd - Ändring av detaljplanen för Ursands camping
KS ställer sig bakom upprättat förslag till detaljplan för Ursands camping

Samråd - Detaljplan för del av Hamngatan och Järnvägsbacken Vänersborgs kommun
KS ställer sig bakom yttrande om detaljplanen.

Information - Fördjupad översiktsplan (FÖP) Brålanda
KS noterar informationen.

Information om arbetet med råvattenledning till Trollhättan och Uddevalla
KS noterar informationen.

Planbesked detaljplan för del av Karls Grav 1:1, slussområdet
KS meddelar positivt planbesked för de sökta åtgärderna för del av fastigheten Karls grav 1:1 och ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan.

Uppföljning av målen i avfallsplan
KS godkänner uppföljning av delmål i avfallsplan.

Ansökan om medel till brottförebyggande och trygghetsskapande samt social inkludering
KS beslutar att tilldela Kommunstyrelseförvaltningen 395.000 kronor ur förfogandeanslaget ”socialt förebyggande och trygghetsskapande insatser” vilka är kopplade till kommunens inriktningsmål och medborgarlöftet Sanden.

Enkät kommunernas klimatlöften
KS lämnar enkätsvar till Klimat 2030.

Beslut om medel från kommunstyrelsens förfogandeanslag avseende lovaktiviteter
KS beslutar tillföra ett tillfälligt budgetanslag om 1 miljon kronor till Kultur- och fritidsnämnden 2022 för lovaktiviteter. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se