Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-23

Fullmäktige i korthet 22-06-22

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 22 juni.

Mötet hölls i Folkets Hus och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop. Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

 1. Dan Åberg (M) och Marika Isetorp (MP) väljs till justerare.
 2. KF fastställer den personalekonomiska redovisningen för 2021.
 3. KF antar VA-taxan för år 2023.
 4. KF antar ändringarna som gäller avgifter på slamsugning i renhållningstaxan. De nya avgifterna börjar gälla från den dagen som KF:s beslut vinner laga kraft.
 5. KF antar riktlinjer och taxor för upplåtelse av offentlig plats. De nya taxorna börjar gälla 2023-01-01 och då upphävs den ny gällande taxan.
 6. KF antar ny finanspolicy samt riktlinjer och befogenheter inom finansverksamheten i Vänersborgs kommun.
 7. KF avslår förslag om ny rutin för hantering av rapporter från kommunrevisionen.
 8. KF noterar informationen i delårsrapport per april 2022. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder där så är nödvändigt för att nå balans mot beslutade ekonomiska ramar och uppnå en förbättrad måluppfyllelse.
 9. KF beslutar att tillföra kultur- och fritidsnämnden en utökad investeringsbudget under 2022 med 863 000 kronor. Investeringen gäller en skyddsvägg för bågskytte i Gymnasiehallen och dränering och bevattningssystem på Sörbyhallen i Brålanda.
 10. KF antar mål- och resursplan 2023-2025 enligt moderaternas och liberalernas förslag.
 11. KF uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på reviderade förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda i enlighet med intentionerna i den uppdragsbeskrivning som tagits fram av demokratiberedningens presidium och att utreda behovet av en politikerhandbok.
 12. KF uppdrar kommunstyrelsen att utreda samhällskontrakt som arbetsmetod för att uppnå ökad inkludering och minskat utanförskap inom Vänersborgs kommun.
 13. KF bifaller motion om inflytandecafé för särskoleelever och anser den färdigbehandlad med hänvisning till pågående projektarbete med utveckling av ungdomsinflytande.
 14. KF avslår motion om omklädningshytter vid kommunens badplatser.
 15. KF beslutar att motion om kläder till föreskolepersonal ska anses besvarad genom att barn- och utbildningsnämnden 2021-10-18 beslutade att ta upp frågan om arbetskläder somsärskild budgetpost i budget 2023.
 16. KF bifaller första att-satsen och avslår andra att-satsen i motionen om centrumnära ställplatser för husbilar. KF uppdrar kommunstyrelsen att samordna ett utredningsuppdrag med uppdragsstart efter att detaljplanearbete för lämpliga områden vunnit laga kraft.
 17. KF bifaller motion om att utreda möjligheten att införa Rättviksmodellen i Vänersborgs kommun och anser den färdigbehandlad med hänvisning till pågående arbete med förbättrat företagsklimat.
 18. KF bifaller motion om Ta bort hinder för att etablera verksamhet i Vänersborg och anser färdigbehandlad med hänvisning till pågående strategiska etableringsarbete.
 19. KF avslår motion om sänkning av årsarvoden utifrån att frågan om årsarvoden hanteras i den översyn av arvodesbestämmelserna för förtroendevalda som sker inför varje ny mandatperiod och som kommer till kommunfullmäktige för beslut senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2022.
 20. KF avslår Sverigedemokraternas motion om att införa friskvårdsbidrag till alla anställda inom Vänersborgs kommun.
 21. KF överlämnar medborgarförslag av Anton Trygg om en hundrastgård alternativt inhägnat område vid eller omkring det nya bostadsområdet som vuxit fram på Holmängen till kommunstyrelsen. Anton Trygg önskar också fler allmänna papperskorgar i Vänersborg.
 22. Motion av Dan Åberg (M) angående att projektera och anlägga en cirkulationsplats vid korsningen norr om Dalbobron – infarten till Blåsut/Öxnered. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 23. Motion av Lutz Rininsland och Stefan Kärvling (V) angående att ge förvaltningen i uppdrag att återuppta arbetet kring tanken med sociala investeringar för att ett beslut om inrättande av en social investeringsfond kan fattas under den kommande mandatperioden. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 24. Motion av Dan Åberg och Tommy Christensson (M) om ny parkeringsnorm och fler laddningsplatser för elbilar. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.


  Ordföranden avslutar mötet genom att tacka alla för gott samarbete och önska alla förtroendevalda och all personal en glad och trevlig sommar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se