Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-09-01

Kommunstyrelsen i korthet 22-08-31

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 31 augusti 2022.

Arvoden och ersättningar för mandatperioden 2023-2026

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att fastställa oförändrat dokument ”Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar” som ska gälla från och med 1 januari 2023 och även att fastställa bilagan ”Årsarvoden för 2023”.

Tilläggsanslag för lönerevision 2022

KS beslutar att nämndernas budgetförslag 2022 respektive 2023 utökas med cirka 13 miljoner kronor.

Begäran från valnämnden om tilläggsbudget 2022

KS beslutar att bevilja valnämnden 350 000 kronor i tilläggsbudget för ökade kostnader i genomförandet av årets val.

Rapport kommunövergripande utvärdering covid-19

KS noterar information och godkänner rapport ”kommunövergripande utvärdering covid-19 Vänersborgs kommun”. Syftet med utvärderingen är att utveckla och förbättra krisberedskapen för kommunen.

Remiss om tappningsstrategi för Vänern

KS ställer sig bakom yttrande om förslag till en ny tappningsstrategi för Vänern.

Ändring av detaljplanen för Ursands camping

KS ställer sig bakom yttrande över granskningsförslag till ändring av detaljplan för Ursands camping.

Fråga om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning för verksamhetsåret 2021 avseende Fyrbodals kommunalförbund

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att godkänna årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund och bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2023

KS beslutar att bevilja bidrag om cirka 250 000 kronor till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för år 2023.

Samverkansavtal naturbruksutbildning 2023–2026

KS godkänner förslaget samverkansavtal för naturbruksutbildning 2023-2026 och uppdrar åt Kunskapsförbundet Väst att underteckna avtal med Västra Götalandsregionen. Beslutet gäller om Trollhättans Stad gör detsamma.

Medborgarförslag om att Vänersborgs kommun initierar en samfällighetsförening för förvaltning av Nordkroken s:1

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige om att bifalla medborgarförslag om att Vänersborgs kommun ska initiera en samfällighetsförening för förvaltning av Nordkroken s:1. Inom samfälligheten ligger badplatsen Nordkroken och förslaget innebär att samfälligheten förvaltar badplatsen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se