Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-09-21

Fullmäktige i korthet 22-09-21

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 21 september.

Mötet hölls på Quality Hotel och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde mandatperiodens sista fullmäktigemöte med att hälsa välkommen och förrätta upprop. Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

 1. James Bucci (V) och Jimmy Lindqvist (SD) väljs till justerare.
 2. KF beslutar att fastställa oförändrat dokument ”Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar” och bilagan ”Årsarvoden för 2023” som ska gälla från och med den 1 januari 2023.
 3. KF beslutar att utsöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten, att innefatta del av Timmervik 1:36.
 4. KF beslutar att utöka verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Trestad Center i detaljplan.
 5. KF godkänner årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 6. KF antar taxor för myndighetsutövning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för år 2023. Taxorna ska börja gälla den 1 januari 2023.
 7. KF antar riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. De ger samtidigt kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera sina reglementen.
 8. KF bifaller medborgarförslag om att Vänersborgs kommun ska initiera en samfällighetsförening för förvaltning av Nordkroken s:1. Inom samfälligheten ligger badplatsen Nordkroken.
 9. KF utser Christin Slättmyr (S) till ledamot tillika ordförande i styrelsen i AB Vänersborgsbostäder efter Jörgen Hellman (S) som begärde att bli entledigad tidigare i sommar.
 10. Motion av Ann-Helen Selander, Sofia Jakobsson Blixt och Henrik Harlitz (M) om att öka tryggheten i Vänersborgs kommun med flera olika insatser. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 11. Motion av Tor Wendel och Kristina Edvinsson (M) om att anlägga en motionsrunda i Frändefors. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 12. KF överlämnar medborgarförslag från Sven Erik Larsson om att resa en minnessten för att hedra veteraner i fredens tjänst till kommunstyrelsen.
 13. KF överlämnar också ett medborgarförslag från Margareta Lönn om att kommunen ska köpa in broddar till pensionärer i Vänersborg till kommunstyrelsen.
 14. KF skickar vidare ett medborgarförslag från Åsa Nordin som önskar en hundrastplats i området Blåsut/Öxnered till kommunstyrelsen.
 15. KF skickar också vidare ett medborgarförslag från Karl-Eric Rosengren om återkommande översvämningar samt skador i källarplan i fastigheter inom bostadsområdet Låckered Vänersborg till kommunstyrelsen.
 16. Motion från Mathias Olsson (SD) om en temalekplats anpassad för alla. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 17. Motion från Anders Strand (SD) om att Vänersborgs kommun tar över ansvaret för underhåll och utveckling av Vargöns stationsområdet. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 18. Medborgarförslag har inkommit från Maria Aronsson, som önskar ett övergångsställe över Edsvägen från infarten till Korsgatan. KF överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.
 19. Ordföranden avslutar mötet och tackar av för den här mandatperioden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se