Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-12-19

Granskning av kommunens informationssäkerhet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens informationssäkerhet.

Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och utvalda nämnder har en tillräcklig intern styrning och kontroll för att säkerställa att arbetet med IT- och informationssäkerhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har även syftat till att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den granskning som genomfördes år 2018.

Länkar till missiv och rapport hittar du i högerkolumnen.