Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-12-20

Granskning av delårsrapport

Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att samtliga finansiella mål och fem av sex inriktningsmål bedöms uppnås för helåret. Det mål som inte bedöms uppnås för helåret är, i likhet med föregående år, att sjukfrånvaron bland medarbetarna ska minska.

Länkar till missiv och rapport hittar du i högerkolumnen.