Hoppa till innehåll

 

Inkomna medborgarförslag 2021

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige.
På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Så här lämnar du in ett medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag 2022

Inkomna medborgarförslag

Tabell över inkomna medborgarförslag.

Medborgarförslag

Inkom datum
Diarienummer

Status

Beslut*

Medborgarförslag om flytt och bevarande av Gamla porten till Wargöns bruk

2021-10-22
KS 2021/402Medborgarförslag om att Vänersborgs kommun initierar en samfällighetsförening för förvaltning av Nordkroken s:1

2021-08-27

KS 2021/339Medborgarförslag om sänkt ålder för Seniorkort/biljett på Vänersborgs kommun

2021-07-06
KS 2021/319Medborgarförslag om sänkt ålder för Seniorkort/biljett på Västtrafik för innevånarna i Vänersborgs kommun

2021-06-24

KS 2021/312Medborgaförslag om att göra kommunen djur och människovänligare

2021-03-08
KS 2021/157

Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del. Ligger nu hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/ skogsträdgårdar i kommunen.

Medborgarförslag om säkerställa bra mobiltäckning på Halle- och Hunneberg

2021-03-01

KS 2021/145Medborgaförslag om införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV) inom Vänersborgs kommun

2021-02-24

KS 2021/139Medborgaförslag om mer pengar till utflykter inom skolan

2021-02-19

KS 2021/134Medborgarförslag om önskan av en trottoar längs Lilleskogsvägen

2021-02-19
KS 2021/133

Avslutat

Ska anses färdigbehandlad

Medborgarförslag om badmöjligheter i Vänersborgs kommun

2021-02-17

KS 2021/131Medborgarförslag om att utöka serviceutbudet vid Holmängens bostadsområden

2021-02-02

KS 2021/97Medborgarförslag angående naturstigen som planeras genom skogsdungen mellan Strandberidaren och Stapelorten

2021-01-13
KS 2021/60

Avslutat

Avslås

Införande av anropstyrd trafik med trafikformen Flexlinjen

2021-01-07

KS 2021/52*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Motivering och åtgärder

Tabell över motiveringar och beslut gällande inkomna medborgarförslag.

Medborgarförslag

Politiskt beslut

Förslag

Motivering till beslut

Vad händer nu?

Åtgärder

Medborgarförslag om att göra kommunen djur- och människovänligare

Kommunfullmäktige anser ärendet besvarat men uppdrar åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/ skogsträdgårdar i kommunen. Ärendet är därmed färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Förslaget innehåller en rad olika åtgärder, bland annat att omvandla gräsmattor till ängar, möjliggöra för medborgare att odla kryddväxter, anlägga dammar, plantera sälg, fruktträd och bärbuskar samt att placera ut insektshotell och fågelholkar. Förslagsställaren vill med dessa åtgärder göra kommunen mer attraktiv både för insekter, fåglar, groddjur men också för människor.

Många av medbor-garförslagets åtgärder genomförs redan idag i Vänersborgs kommun. Ett undantag är plantering av fruktträd, bärbuskar och tidigt blommande sälg som idag inte genomförts i kommunen.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans med samhällsbygg-nadsnämnden utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/ skogsträdgårdar i kommunen.

Medborgarförslag angående naturstigen som planeras genom skogsdungen mellan Strandberidaren och Stapelorten

Avslås

Förslaget handlar om att inte anlägga den naturstig som planeras för och som ska gå mellan Strandberidaren och Stapelorten på Korseberg. Anledningen är att skogen är hem för flera arter och att tillgängligheten till området anses tillräcklig.

Kommunen avslår medborgarförslaget för att gång- och cykelvägen som ska gå närmast vattnet ska göra området tillgängligt för kommuninvånarna eftersom det är viktigt för friluftsliv. Länk till detaljplan.

Kommunen kommer att anlägga gång- och cykelvägen och göra de anpassningar som behövs för att påverka djur- och växtlivet i området så lite som möjligt.

Medborgarförslag om önskan av en trottoar längs Lilleskogsvägen

Ska anses färdigbehandlad

Förslaget består av ett önskemål om att anlägga en trottoar utmed Lilleskogsvägen. Det är stora risker i säkerheten för de som går utmed vägen för att det inte finns någon vägren.

Vänersborgs kommun kan inte bestämma om trottoar eftersom att det är Trafikverket som ansvarar för Lilleskogsvägen.

Kommunen ansökte om gång- och cykelväg hos Trafikverket 2020 men fick avslag. Kommunen följer upp ansökan 2024, som är nästa gång ansökan öppnar. Cykelplan Vänersborg , 1023 kB, öppnas i nytt fönster. (, 1023 kB).