Hoppa till innehåll

Tyck till i aktuella planer

Illustration över pojke som drar sin far mot att lämna synpunkter

Illustration: Matti Örjefelt

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden
och se till att våra mark- och vattenområden används på ett bra sätt. Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av bostäder och verksamheter i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig.

När nya planer tas fram för hur kommunen ska utvecklas finns
möjlighet att lämna synpunkter.

Påverkbara planer

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Vänersborgs och Vargön.

Samråd om planen pågår fram till 21 februari 2020. Kommuninvånare, organisationer, företag och myndigheter har då möjlighet att lämna synpunkter på det förslag som tagits fram.

Läs mer om förslaget här!

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan samt samla in synpunkter.

Under samråd/granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslagen fram till respektive angivet slutdatum.

Detaljplan

Status

Pågår mellan:

Ändring av detaljplan nr 404, del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna

Granskning

18 februari och 25 mars 2020

Detaljplan för Del av kvarteret Penséen

Samråd

29 januari och 6 mars 2020

Ändring för del av stadsplan nr 258, Tån 4:3 i Brålanda

Samråd

4 februari och 5 mars 2020

 

Om du har frågor angående pågående planer och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare