Hoppa till innehåll

 

Framtagning av varumärkesplattform

Bildkollage med vyer från hela Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun arbetar med att ta fram ett organisations- och ett platsvarumärke. Projektet ska vara klart hösten 2021.

Varumärkesplattformen ska göra bilden av Vänersborgs kommun enhetlig och tydlig, och bidra till att gå i riktning mot visionen (Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet). Vi vill definiera och lyfta fram våra konkurrensfördelar, vårt budskap och det Vänersborgs kommun står för

Varumärkesplattformen ska vara basen för vad vi kommunicerar och ligga som grund i de strategier och andra dokument som gemensamt bygger bilden av Vänersborgs kommun.

Plats- och organisationsvarumärke

Vänersborgs kommuns varumärkesplattform består av två delar – platsvarumärket och kommunens organisationsvarumärke.

Platsvarumärke: Plats att bo eller verka i, för företagsetableringar och besöksmål. Kommunens organisationsvarumärke: Tjänsteleverantör, platsutvecklare och arbetsgivare

Platsvarumärket är den samlade bilden och upplevelsen av Vänersborg kommun som geografisk plats. Organisationsvarumärket omfattar Vänersborgs kommun som exempelvis tjänsteleverantör, platsutvecklare och arbetsgivare. Det jobb som personalavdelningen gjorde kring arbetsgivarvarumärket 2016 är därför en viktig del i organisationsvarumärket.

Platsvarumärket och organisationsvarumärket är förstås tätt sammanflätade då kommunen exempelvis är en viktig aktör i platsutvecklingen. Delvis har de olika fokus och målgrupper, men framförallt styr de åt samma håll - visionen ”Attraktiv och hållbar – i alla delar, hela livet”. Även om de båda varumärkena har en gemensam grund krävs det delvis separata processer för att arbeta fram respektive del.

Organisation

Processen leds av Vänersborgs kommun. Processledare är Olof Borgmalm på kommunstyrelseförvaltningen. Han leder en arbetsgrupp vars uppdrag är att arbeta aktivt och driva processen framåt, samt kommunicera och förankra arbetet i sina respekte led. Gruppen har gjort ett omfattande arbete med insamling av material, fakta och synpunkter som är en stor och viktig del av nulägesanalysen.

Arbetsgruppen består av:
Olof Borgmalm, Kommunikation och kansli
Victoria Hallqvist, Kommunikation och kansli
Thomas Fridén, Kommunikation och kansli
Mattias Fredén, Kultur- och fritidsförvaltningen
Tove Avrin, Personalkontoret
Gunbritt Reteike, Näringslivsavdelningen

Styrgrupp
Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen som består av hela eller delar av kommundirektörens ledningsgrupp. Styrgruppens ansvar är att förankra arbetet vidare i respektive förvaltning samt eventuella ställningstaganden som arbetsgruppen inte har mandat till.

Referensgrupp
Förutom arbetsgruppen finns det en styrgrupp och en referensgrupp. Referensgruppen består av representanter med många olika perspektiv. Några av dem är landsbygd, stad, invånare, företag, föreningar, besöksnäring, olika trossamfund, åldersgrupper, människor med funktionsvariationer samt myndigheter som Arbetsförmedlingen.

Till vår hjälp med att sammanställa varumärkesplattformen har vi anlitat Bozzanova reklambyrå som det finns ett ramavtal med.

Process- och tidsplan

En grov tidsplan för processen är augusti 2020 - augusti 2021. Därefter fattas beslut och genomförs implementeringen.

Process- och tidsplan med stegen: Nulägesanalys, dialog, sammanställning, plattform och implementering

Process- och tidsplan med stegen: Nulägesanalys, dialog, sammanställning, plattform och implementering

Nulägesanalys

Vi är tacksamma för att många har varit delaktiga och lämnat värdefulla och konstruktiva synpunkter och idéer!

Genom en digital enkät som gått ut till allmänheten, workshops och djupintervjuer har vi fått in synpunkter från sammanlagt cirka 2500 personer. Vi är glada för att det finns representanter från olika åldersgrupper, infödda, inflyttade som nyanlända. Den geografiska spridningen inom kommunens gränser har varit mycket stor. Vi har också haft representanter från många olika perspektiv som företagare, föreningar, förtroendevalda, representanter från olika trossamfund, myndigheter och personer med funktionsvariation med flera.

Den stora enkäten har besvarats av cirka 2000 personer. Vi har genomfört 27 workshops och cirka 25 djupintervjuer. Majoriteten av deltagarna har någon typ av koppling till Vänersborgs kommun som boende, arbete, studier, praktik eller att man har någon närstående som bor här, men det finns också de som varken är boende eller har en naturlig koppling till Vänersborgs kommun. Alla svar är värdefulla!

Just nu pågår det stora analysarbetet.

Enkät för allmänheten

Enkäten som allmänheten uppmanades att svara på besvarades av nästan 2000 personer. De som svarade utgör en grupp med blandade åldrar och från olika delar av kommunen.

Särskilt högt var deltagandet från Brålandaområdet och Vänersborgs centralort. 4,2 % av antalet invånare i Brålanda inklusive dess landsbygd besvarade enkäten. Deltagandet från Vänersborg centralort var 4,5 % av antalet invånare i tätorten. Jämför man tätort mot tätort så är det 9,9 % som angett Brålanda som bostadsort.

Kontaktuppgift

Har du frågor eller synpunkter som du vill lämna till arbetsgruppen för varumärkesplattformen? Kontakta oss via e-post: varumarke@vanersborg.se.

Informationsfilm om vårt varumärkesarbete

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se