Gå till innehåll

Verktygsfält

Europeiskt samarbete

EU-flagga

En stor del av kommunens internationella arbete bedrivs inom ramarna för Europeiska Unionen som Sverige är medlemmar i. De beslut och lagar som tas på EU-nivå har direkt påverkan på kommunens verksamheter, förutsättningar för näringslivet och möjligheter för kommunens invånare.

Genom EU-samarbetet förbinder sig Sverige samtidigt till EU:s mål, strategier och internationella åtaganden som styr vilken typ av politik som ska bedrivas. Kommunerna kan spela en viktig roll i att på lokal nivå genomföra politiken genom den direkta kontakt kommunen har med medborgare, organisationer och näringsliv.

EU och Vänersborgs kommun

EU-samarbetet innebär möjligheter för kommunen att samarbeta med andra likasinnade aktörer och skapa nätverk med aktörer i andra länder. Mycket av samarbetet handlar om att lära med och av varandra genom olika utbyten och projekt, ett område som lyfts fram i Vänersborgs kommuns internationella policy.

Vänersborgs kommun är medlem i två europeiska nätverk och driver ett flertal projekt tillsammans med andra länder och aktörer inom EU. Det är tack vare det kontaktnät som finns i EU som gör det möjligt för projekten och verksamheterna att fungera. Många av projekten får dessutom finansiellt stöd från olika EU-fonder, bland annat från Erasmus plus-programmet.

I fliken till vänster kan du ta dig vidare för att läsa om de nätverk och projekt som Vänersborgs kommun är en del av.

EU:s prioriterade områden

EU har själva satt upp mål och strategier för det gemensamma samarbetet samt förbundit sig till internationella åtaganden så som FN:s Agenda 2030. Som medlemmar i EU förbinder sig även Sverige och de andra 27 medlemsstaterna sig till samma mål och förpliktelser.

Mycket av EU-arbetet styrs av EU-2020 strategin som används som en referensram för EU:s-, medlemsländernas och regionernas insatser. Ledorden för strategin är ”smart och hållbar tillväxt för alla” – något som även ligger nära kommunens eget motto. EU 2020 syftar till att med både nationella- och europeiska åtgärder uppnå ett antal mål senast år 2020. De målområden som satts upp syftar till att höja graden av sysselsättning, investera i forskning och utveckling, främja klimat- och energieffektivitet, minska fattigdom och social utestängning samt att utbilda fler både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Samtliga projekt och insatser på lokal och regional nivå som finansieras av EU-pengar ska ha en koppling till uppfyllandet av strategins mål.

Aktuellt för Vänersborg inom EU

Birger Sjöbergskolan certifierad ambassadörsskola

Birger Sjöbergsskolan i Vänersborg blev i 2019 en certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet. Det är resultatet av att elever från samhälls- och ekonomiprogrammets juridikinriktning har arbetat med att utveckla EU-undervisningen genom att ta fram metoder för att lyfta EU i undervisningen, öka engagemanget och sprida kunskap om EU-frågor.

Ambassadörsskolprogrammet syftar till att öka ungdomars medvetenhet om europeisk demokrati och ge kunskap om vilka möjligheter man har som EU-medborgare. De skolor som lever upp till programmets krav certifieras som en ambassadörsskola och de elever som aktivt deltagit i programmet diplomeras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2023